Piscina de combustible nuclear gastat

Combustible nuclear

Combustible nuclear

El combustible nuclear és el material utilitzat per a la generació d'energia nuclear. Es tracta d'un material susceptible de ser fisionat o fusionat segons si el seu ús és la fissió nuclear o la fusió nuclear.

Ens referim al combustible nuclear tant al material (urani, plutoni ...) com al conjunt elaborat amb aquest material nuclear (barres de combustible, composicions de material nuclear i el moderador o qualsevol altra combinació.

El combustible nuclear més conegut és l'urani pel fet que és el més utilitzat en els reactors nuclears de fissió. Actualment tots els reactors nuclears en producció per a la generació d'energia elèctrica són de fissió. A un altre nivell, també s'utilitza el plutoni com a combustible nuclear.

El triti i el deuteri són isòtops lleugers que s'utilitzen en el procés de fusió nuclear. La fusió nuclear, de moment, no està prou desenvolupada per poder-la aplicar en centrals nuclears encara que a França s'està construint un reactor nuclear de fusió (projecte ITER) per al seu estudi.

valoración: 3.2 - votos 9

Referències

Nuclear Fuel Cycle Wrold Nuclear Association

Última revisió: 24 de març de 2015