Menu

Física moderna

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert Einstein

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert Einstein

La Teoria de la Relativitat, formulada pel físic alemany Albert Einstein a principis del segle XX, va revolucionar la nostra comprensió de l'univers i va canviar per sempre la manera com percebem l'espai, el temps i la gravetat.

Aquesta teoria, dividida en dues parts, la Relativitat Especial i la Relativitat General, ha estat un dels pilars fonamentals de la física moderna i ha donat lloc a innombrables avenços científics i tecnològics.

Teoria de la Relativitat Especial

La primera part de la Teoria de la Relativitat, la Relativitat Especial, va ser publicada per Einstein el 1905. Aquesta teoria aborda problemes relacionats amb el moviment uniforme i estableix dos postulats fonamentals:

  • Principi de la relativitat Les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors que es mouen a velocitats constants relatives entre si. Dit d'una altra manera, les lleis físiques són universals i no depenen de la velocitat d'un observador.
  • Velocitat de la llum constant La velocitat de la llum en el buit és constant i és la mateixa per a tots els observadors, independentment del seu moviment relatiu.

Aquests dos postulats van portar a la formulació de conceptes revolucionaris, com ara la dilatació del temps i la contracció de la longitud.

En resum, la relativitat especial prediu que el temps i l'espai són relatius i depenen de la velocitat de l'observador. Quan un objecte es mou a velocitats properes a la velocitat de la llum, el temps es desaccelera per a aquest objecte, i la seva longitud en la direcció del moviment es contrau.

Teoria de la Relativitat General

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert EinsteinLa segona part de la Teoria de la Relativitat, la Relativitat General, va ser publicada per A. Einstein el 1915. Aquesta teoria és una extensió de la Relativitat Especial i aborda la influència de la gravetat en la geometria de l'espai-temps.

En lloc de considerar la gravetat com una força, com ho feia la teoria de la gravitació de Newton, la relativitat general descriu la gravetat com la curvatura de l'espai-temps causada per la presència de massa i energia.

Els pilars de la Relativitat General són:

  • Principi de l'Equivalència L'acceleració deguda a la gravetat és indistingible de l'acceleració deguda a un sistema de referència accelerat. Això vol dir que un observador en un camp gravitatori no pot distingir si està en repòs en un camp gravitatori o accelerant-se a l'espai lliure.
  • Equacions de Camp d'Einstein : Aquestes equacions relacionen la curvatura de l'espai-temps amb la distribució de massa i energia a l'univers. Són l'equivalent de les equacions de Newton per a la gravetat, però en el context de la relativitat general.

La Relativitat General ha estat confirmada mitjançant observacions astronòmiques i experiments a la Terra, com el famós experiment de confirmació de la desviació de la llum estel·lar durant un eclipsi solar el 1919.

Aquesta teoria ha tingut un impacte profund en l'astronomia i la cosmologia, permetent la predicció i comprensió de fenòmens com els forats negres, l'expansió de l'univers i les ones gravitacionals.

Equació de l'energia d'Einstein

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert EinsteinLa famosa equació de lenergia dEinstein, E=mc², és una de les equacions més icòniques de la física i és una conseqüència directa de la Teoria de la Relativitat Especial. Aquesta equació relaciona tres conceptes fonamentals: l'energia (E), la massa (m) i la velocitat de la llum al buit (c).

  • E: Representa lenergia. L'energia i la massa estan relacionades de manera nova i sorprenent. L'energia no és una cosa completament separada de la massa, sinó que es pot convertir en massa i viceversa.

  • m: Representa la massa. La massa és una mesura de quanta matèria conté un objecte. Tradicionalment, es pensava que la massa era constant i inalterable. Tot i això, Einstein va proposar que la massa d'un objecte pot canviar quan es mou a velocitats properes a la de la llum.

  • c: Representa la velocitat de la llum al buit, que és una constant universal. El seu valor és aproximadament de 299,792,458 metres per segon. La velocitat de la llum al buit és la velocitat màxima a la qual qualsevol informació o energia pot viatjar a l'univers, segons la Teoria de la Relativitat.

L'equació E=mc² estableix que l'energia (E) és igual a la massa (m) multiplicada pel quadrat de la velocitat de la llum (c²). Això vol dir que l'energia i la massa estan relacionades de manera proporcional: a mesura que la velocitat de la llum és una constant molt gran, fins i tot una petita quantitat de massa es pot convertir en una gran quantitat d'energia i viceversa.

Aquesta equació va ser fonamental en la comprensió de processos nuclears i lenergia alliberada en reaccions nuclears. En reaccions de fissió nuclear que es produeixen en un reactor nuclear en què es divideix un àtom s'aprecia una pèrdia de massa dels productes resultants que es converteix en energia. 

Impacte en la ciència i la societat

La Teoria de la Relativitat ha transformat la manera com entenem el cosmos i ha impulsat una gran quantitat d'avenços científics i tecnològics. Alguns dels impactes més destacats inclouen:

Astronomia i cosmologia

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert EinsteinLa Relativitat General ha obert noves portes a l'exploració d'objectes còsmics, com els forats negres i les singularitats, i ha proporcionat una base sòlida per a la cosmologia moderna, inclosa la teoria del Big Bang.

GPS Precís

Sense la correcció deguda a la dilatació del temps predita per la Relativitat Especial, els sistemes de posicionament global (GPS) no funcionarien amb la precisió que gaudim avui dia.

Energia nuclear

Teoria de la Relativitat general i especial d'Albert EinsteinLa famosa equació d'Einstein, E=mc², és una conseqüència directa de la relativitat especial i ha estat fonamental per a la comprensió de l'energia alliberada en reaccions nuclears, com les que ocorren en un reactor nuclear, el sol i les bombes atòmiques.

Desenvolupament tecnològic

La investigació en física teòrica ha impulsat avenços en tecnologies com l'energia nuclear, l'exploració espacial i la detecció d'ones gravitacionals.

Autor:
Data de publicació: 6 de setembre de 2023
Última revisió: 6 de setembre de 2023