Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Energia Nuclear

L'energia nuclear s'utilitza principalment per a produir energia elèctrica

L'energia nuclear és l'energia continguda en el nucli dels àtoms. L'energia nuclear s'utilitza en múltiples aplicacions , però l'aplicació més coneguda és la generació d'electricitat.

Sovint s'utilitza el terme energia nuclear per referir-se a l'energia elèctrica generada per les centrals nuclears.

Una de les formes d'aprofitament de l'energia nuclear és obtenir energia en forma de calor dels enllaços que manteinen unit el nucli de l'àtom.

Bàsicament existeixen dues tècniques per aprofitar l'energia nuclear.

Les centrals nuclears són les instal·lacions encarregades d'obtenir energia elèctrica a partir de les reaccions nuclears. Aquestes instal·lacions contenen, entre molts altres elements, un reactor nuclear on es generaran les reaccions nuclears. Amb les reaccions nuclears s'obté energia calorífica que s'utilitza per accionar unes turbines i, a partir de les turbines, generar electricitat.

Totes les centrals nuclears de potència instal·lades utilitzen la fissió nuclear per a funcionar. La fusió nuclear, de moment, només es troba en fase experimental.

Continguts d'energia nuclear

Aquest web és un lloc d'informació general sobre l'energia nuclear. Els continguts estan enfocats a explicar esquemàticament què és l'energia nuclear i el funcionament d'una central nuclear.

Per comprendre-ho millor, és important comprendre com està format un àtom. Un àtom és la part més petita que es pot trobar un element. L'àtom està format per un nucli (composta al seu torn de neutrons i protons) i una escorça ( electrons).

En absolut pretenem entrar en la complexitat tècnica càlculs, dimensionaments ni cap altre treball d'enginyeria.

Avantatges i inconvenients de l'energia nuclear

L' ús de l'energia nuclear comporta certs avantatges i inconvenients.

El principal avantatge és la possibilitat de generar gran quantitat d'energia elèctrica a un cost relativament baix amb poca quantitat de combustible nuclear.

D'altra banda, l'energia nuclear no és molt popular a causa de la dificultat de la gestió dels residus nuclears i la possibilitat d'accidents nuclears.

Tot i les elevades mesures de seguretat al llarg de la història de l'energia nuclear s'han produït certs incidents i accidents nuclears. Analitzarem com es classifiquen els accidents nuclears mitjançant l'escala INES, i repassem les causes i conseqüències dels accidents més importants de la història ( Txernòbil, Fukushima ...).