Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Àtom
Explicació senzilla sobre què és un àtom. Definició, de què estan formats i quines propietats els distingeix els uns dels altres. Explicació senzilla sobre què és un àtom. Definició, de què estan formats i quines propietats els distingeix els uns dels altres.
Barres de control
Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears. Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears.
Central nuclear
Una central nuclear és una instal·lació per a l'obtenció d'energia elèctrica utilitzant energia nuclear. Una central nuclear és una instal·lació per a l'obtenció d'energia elèctrica utilitzant energia nuclear.
Combustible nuclear
El combustible nuclear es material que ha estat adaptat per a utilitzar-lo en la generació d'energia nuclear. El combustible nuclear es material que ha estat adaptat per a utilitzar-lo en la generació d'energia nuclear.
Electró
Què és un electró. Quina relació té amb els àtoms. Importància que té en el corrent elèctric. Història sobre com es va descobrir. Propietats físiques bàsiques. Què és un electró. Quina relació té amb els àtoms. Importància que té en el corrent elèctric. Història sobre com es va descobrir. Propietats físiques bàsiques.
Energia
L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït. L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït.
Energia calorífica
L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció. L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció.
Energia cinètica
L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule. L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule.
Energia elèctrica
L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat. L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat.
energia potencial
L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts
Energia química
L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques.
Generador elèctric
Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat. Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat.
En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutra.
Isòtops
Els isòtops són les diferents configuracions que pot tenir un àtom. Descobreix en què es basen aquestes diferències, com es van descobrir els primers isòtops i la relació amb la radiació. Els isòtops són les diferents configuracions que pot tenir un àtom. Descobreix en què es basen aquestes diferències, com es van descobrir els primers isòtops i la relació amb la radiació.
Moderador
El moderador nuclear és un element per reduir la velocitat dels neutrons en una reacció de fissió nuclear en cadena.
molècula
Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents. Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents.
Neutró
Un neutró és una partícula subatòmica continguda en el nucli atòmic. No té càrrega elèctrica neta, a diferència de càrrega elèctrica positiva del protó. Un neutró és una partícula subatòmica continguda en el nucli atòmic. No té càrrega elèctrica neta, a diferència de càrrega elèctrica positiva del protó.
Nombre atòmic
El nombre atòmic és el nombre de protons (càrregues positives) en el nucli d'un àtom. S'expressa mitjançant la lletra Z. El nombre atòmic és el nombre de protons (càrregues positives) en el nucli d'un àtom. S'expressa mitjançant la lletra Z.
nucli atòmic
El nucli atòmic és la petita part central de l'àtom, amb càrrega elèctrica positiva i en la qual es concentra la major part de la massa de l'àtom. El nucli atòmic és la petita part central de l'àtom, amb càrrega elèctrica positiva i en la qual es concentra la major part de la massa de l'àtom.
Protó
Un protó és una partícula carregada positivament que es troba dins del nucli atòmic. Un protó és una partícula carregada positivament que es troba dins del nucli atòmic.