Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Barres de control
Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears. Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears.
Central nuclear
Una central nuclear és una instal·lació per a l'obtenció d'energia elèctrica utilitzant energia nuclear. El reactor nuclear és l'encarregat de generar les reaccions de fissió en cadena. Una central nuclear és una instal·lació per a l'obtenció d'energia elèctrica utilitzant energia nuclear. El reactor nuclear és l'encarregat de generar les reaccions de fissió en cadena.
Combustible nuclear
El combustible nuclear es material que ha estat adaptat per a utilitzar-lo en la generació d'energia nuclear. El combustible nuclear es material que ha estat adaptat per a utilitzar-lo en la generació d'energia nuclear.
Energia
L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït. L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït.
Energia atòmica
L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients. L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients.
Energia cinètica
L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule. L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule.
Energia elèctrica
L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat. L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat.
Energia mecànica
L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia. L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia.
Energia potencial
L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts
Energia química
L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques.
Energia tèrmica
L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció. L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció.
Generador elèctric
Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat. Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat.
En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutra. A la pràctica, quan un àtom produeix o adquireix un o més electrons, es transforma en un ió. En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutra. A la pràctica, quan un àtom produeix o adquireix un o més electrons, es transforma en un ió.
Isòtop
Els isòtops són les diferents configuracions que pot tenir un àtom. Descobreix en què es basen aquestes diferències, com es van descobrir els primers isòtops i la relació amb la radiació. Els isòtops són les diferents configuracions que pot tenir un àtom. Descobreix en què es basen aquestes diferències, com es van descobrir els primers isòtops i la relació amb la radiació.
Moderador de neutrons
El moderador nuclear és un element per reduir la velocitat dels neutrons en una reacció de fissió nuclear en cadena. El moderador nuclear és un element per reduir la velocitat dels neutrons en una reacció de fissió nuclear en cadena.
Molècula
Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents. Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents.
Partícula alfa
Una partícula alfa és una partícula carregada positivament emesa per diversos materials radioactius durant la descomposició. Consisteix en dos neutrons i dos protons. Una partícula alfa és una partícula carregada positivament emesa per diversos materials radioactius durant la descomposició. Consisteix en dos neutrons i dos protons.
Partícula beta
Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia. Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia.
Radioactivitat
La radioactivitat és l'emissió espontània de partícules o radiacions procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen. La radioactivitat és l'emissió espontània de partícules o radiacions procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen.
Radionúclid
Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants. Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants.