Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Energia
L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït. L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït.
Energia atòmica
L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients. L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients.
Energia cinètica
L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule. L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule.
Energia elèctrica
L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat. L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat.
Energia mecànica
L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia. L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia.
Energia potencial
L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts
Energia química
L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques.
Energia tèrmica
L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció. L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció.
Molècula
Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents. Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents.
Termodinàmica
La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema. La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema.
Watt
El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W. El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W.