Menu

Energia nuclear

Els números romans de l'1 al 100 - definició i regles

Els números romans de l'1 al 100 - definició i regles

Segurament, tots hem vist aquests símbols alguna vegada: els números romans tenen una història fascinant i el seu ús encara perdura actualment. Avui dia encara s'utilitza la numeració romana per indicar les hores en alguns rellotges d'agulles.

En aquest article aprendràs lorigen daquest sistema de numeració, les regles per saber com escriure xifres qualssevol en el sistema romà. Finalment, mostrarem la llista de números de l'1 al 100 en notació romana com a exemple.

Què són els números romans?

Els números romans són un sistema que es va inventar durant l'Imperi Romà per representar valors numèrics mitjançant lletres majúscules de l'alfabet llatí.

Aquest sistema de numeració es basa en set lletres de l'alfabet: I, V, X, L, C, D i M. Aquestes lletres es poden utilitzar soles o combinades entre si per representar els nombres enters. El nombre més gran que es pot representar mitjançant aquesta notació és el 3999, que en notació romana és el MMMCMXCIX.

Llista dels números romans de l'1 al 100

A continuació mostrem la taula amb els primers cent números decimals amb la seva conversió a números romans.

1

I

2

II

3

III

4

IV

5

V

6

VI

7

VII

8

VIII

9

IX

10

X

11

XI

12

XII

13

XIII

14

XIV

15

XV

16

XVI

17

XVII

18

XVIII

19

XIX

20

XX

21

XXI

22

XXII

23

XXIII

24

XXIV

25

XXV

26

XXVI

27

XXVII

28

XXVIII

29

XXIX

30

XXX

31

XXXI

32

XXXII

33

XXXIII

34

XXXIV

35

XXXV

36

XXXVI

37

XXXVII

38

XXXVIII

39

XXXIX

40

XL

41

XLI

42

XLII

43

XLIII

44

XLIV

45

XLV

46

XLVI

47

XLVII

48

XLVIII

49

XLIX

50

L

51

LI

52

LII

53

LIII

54

LIV

55

LV

56

LVI

57

LVII

58

LVIII

59

LIX

60

LX

61

LXI

62

LXII

63

LXIII

64

LXIV

65

LXV

66

LXVI

67

LXVII

68

LXVIII

69

LXIX

70

LXX

71

LXXI

72

LXXII

73

LXXIII

74

LXXIV

75

LXXV

76

LXXVI

77

LXXVII

78

LXXVIII

79

LXXIX

80

LXXX

81

LXXXI

82

LXXXII

83

LXXXIII

84

LXXXIV

85

LXXXV

86

LXXXVI

87

LXXXVII

88

LXXXVIII

89

LXXXIX

90

XC

91

XCI

92

XCII

93

XCIII

94

XCIV

95

XCV

96

XCVI

97

XCVII

98

XCVIII

99

XCIX

100

C

Origen dels números romans

El sistema de numeració romà es va desenvolupar a l'Imperi Romà i es va utilitzar durant segles a tot el món occidental. 

Funcionament i regles per formar els números romans

Els números romans s'escriuen utilitzant una combinació de set lletres majúscules de l'alfabet llatí els valors dels quals són els següents:

 • Ⅰ = 1

 • V = 5

 • X = 10

 • L = 50

 • C = 100

 • D = 500

 • M = 1000

 

Per obtenir els altres enters expressables cal combinar, és a dir juxtaposar, aquests símbols per obtenir cadenes que respectin les regles següents.

 • Els símbols es llegeixen de dreta a esquerra.

 • Dins un nombre romà, els símbols I, X, C i M normalment es poden repetir consecutivament un màxim de tres vegades. D'altra banda, els símbols V, L i D mai no es poden inserir més d'una vegada consecutivament.

 • Una seqüència de símbols que mai no presenta valors creixents denota el total obtingut en sumar els valors dels símbols indicats; per exemple, si es repeteix la X, cada X representa deu unitats: XXI = 11.

 • Quan es troba un símbol seguit d'un segon símbol de més valor, el resultat és la diferència entre tots dos (principi de diferència). És a dir, si entre dues xifres qualssevol hi ha una altra de menor, aquesta restarà el seu valor a la següent; com per exemple: IV = 4, IX = 9.

 • Les cadenes formades per parells del tipus anterior i símbols també són acceptables, sempre que es passi d'un parell a un parell de valor més baix, d'un símbol a un parell d'ambdós símbols inferiors i d'un parell a un símbol inferior d'ambdós membres de la parella

 • Només I, X i C es poden fer servir subtractivament.

 • El valor dels números romans queda multiplicat per mil tantes vegades com ratlles horitzontals es col·loquin a sobre.

Aquestes regles signifiquen que certs números es poden expressar de més d'una manera: per a aquests casos és preferible l'escriptura més concisa.

Autor:
Data de publicació: 8 de març de 2023
Última revisió: 8 de març de 2023