Menu

Central nuclear

L'osmosi

L'osmosi

L'osmosi és un fenomen intrigant que juga un paper fonamental en la biologia, la química i la vida quotidiana.

A primera vista, sembla un procés senzill, però la seva comprensió revela una dansa subjacent de molècules que té un impacte profund en una àmplia gamma d'aplicacions.

Què és l'osmosi?

L'osmosi és un procés natural de difusió d'aigua mitjançant una membrana semipermeable. Aquesta membrana permet que laigua passi, però no permet que els soluts més grans o carregats passin amb la mateixa facilitat.

La força motriu darrere de l'osmosi és el gradient de concentració de soluts, és a dir, la diferència en la concentració de soluts a banda i banda de la membrana.

Quan hi ha una concentració més gran de soluts en un costat de la membrana que a l'altre, l'aigua tendeix a moure's des de l'àrea de menor concentració cap a l'àrea de més concentració.

Aquest flux d'aigua s'atura quan s'assoleix un equilibri en les concentracions de soluts a banda i banda de la membrana. La pressió osmòtica és la pressió necessària per aturar aquest flux i és una propietat crucial a la biologia cel·lular ia la vida quotidiana.

Com funciona l'osmosi?

Per entendre com funciona l'osmosi, és essencial comprendre els conceptes clau següents:

Què és l'osmosi? Definició, funcionament i exemplesL'osmosi passa a través d'una membrana semipermeable. Aquesta membrana permet que l'aigua passi lliurement, però restringeix el pas de soluts més grans, com ara ions i molècules dissoltes.

La diferència en la concentració de soluts a banda i banda de la membrana desencadena el procés. Quan hi ha una concentració més gran de soluts en un costat de la membrana en comparació amb l'altre, s'estableix un gradient de concentració.

L'aigua tendeix a moure's des de la regió de menor concentració de soluts cap a la regió de més concentració de soluts a través de la membrana semipermeable. Aquest moviment és passiu i passa sense despesa denergia.

L'osmosi continua fins que s'assoleix un equilibri en les concentracions de soluts a banda i banda de la membrana. En aquest punt, la pressió osmòtica és igual a banda i banda de la membrana, i el flux net d'aigua s'atura.

La pressió osmòtica és la pressió necessària per aturar el flux daigua a través de la membrana i es relaciona directament amb la concentració de soluts. Com més gran sigui la concentració de soluts en una solució, més gran serà la pressió osmòtica.

Osmosi inversa

Què és l'osmosi? Definició, funcionament i exemplesL'osmosi inversa és un procés de purificació de l'aigua que fa servir una membrana semipermeable per eliminar impureses i contaminants dissolts.

A través de l'aplicació de pressió, es força l'aigua a passar a través de la membrana, mentre que les impureses, com ara sals, minerals, metalls pesants, bacteris i virus, queden atrapades. El resultat és aigua purificada d'alta qualitat que s'utilitza en una varietat d'aplicacions, des de la producció d'aigua potable fins a la concentració de líquids a la indústria alimentària.

L'osmosi inversa és un mètode altament eficaç per obtenir aigua neta i segura, contribuint a eliminar contaminants i millorar la qualitat de l'aigua.

Exemples d'osmosi

A continuació et presento alguns exemples d'osmosi a la vida quotidiana:

Absorció daigua per les arrels de les plantes

En aquest procés biològic, les plantes absorbeixen aigua i nutrients del sòl a través de les arrels. L'osmosi té un paper fonamental, ja que l'aigua flueix des del terra cap a les cèl·lules de les arrels a causa de les diferències en les concentracions de soluts.

Panses de raïm

Les panses de raïm es produeixen mitjançant la deshidratació de raïm. Els raïms se submergeixen en una solució concentrada de sucre. Durant aquest procés, l'osmosi és evident: l'aigua al raïm es mou cap a la solució a causa de la diferència en la concentració de soluts. Com a resultat, els raïms s'arruguen i deshidraten, creant les panses de raïm.

Cèl·lules sanguínies i diàlisi mèdica

Què és l'osmosi? Definició, funcionament i exemplesL'osmosi exerceix un paper crític en la medicina, especialment en la diàlisi renal, un procés de filtració de la sang. Les membranes de diàlisi permeten que l'aigua i els soluts passin mentre retenen productes de rebuig i substàncies no desitjades.

L'osmosi facilita l'eliminació de soluts i equilibra els nivells de líquids al cos.

Conservació d'aliments

A la indústria alimentària, l'osmosi s'utilitza per conservar aliments com la carn curada, el peix salat o el pernil.

Els aliments se submergeixen en solucions salines concentrades, cosa que provoca que l'aigua surti dels aliments cap a la solució per osmosi. Aquest procés deshidrata els aliments i contribueix a preservar-lo.

Tractament d'aigua

L´osmosi inversa és un mètode clau per a la purificació de l´aigua.

En aquest procés, l'aigua es pressuritza i es fa passar mitjançant una membrana semipermeable que reté contaminants, sals i altres soluts. El resultat és aigua purificada que és segura per beure i té diverses aplicacions industrials.

Comportament de cèl·lules animals

Les cèl·lules animals exemplifiquen com l'osmosi afecta el seu estat a diferents entorns.

  • En una solució isotònica, on les concentracions de soluts són iguals dins i fora de la cèl·lula, la cèl·lula manté la seva forma.

  • En una solució hipotònica, amb una concentració més baixa de soluts fora, l'aigua entra a la cèl·lula, cosa que pot portar a la inflor.

  • En una solució hipertònica, amb una concentració més gran de soluts fora, l'aigua surt de la cèl·lula, cosa que pot provocar que s'encongeixi.

Autor:
Data de publicació: 14 d’octubre de 2023
Última revisió: 4 d’octubre de 2023