Menu

Instal·lació d'energia eòlica

Fonts d'energia renovables, tipus, descripció i exemples

Fonts d'energia renovables, tipus, descripció i exemples

Les fonts d'energia renovable són aquells recursos amb què es pot generar energia que són inesgotables.

Les fonts denergia renovable sutilitzen per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Són una alternativa als combustibles fòssils i, per tant, permeten reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic. Aquests tipus de gasos impedeixen que la radiació solar que rebota sobre la superfície de la terra torni a l'espai. L'acumulació de calor a l'atmosfera provoca l'escalfament global del planeta.

L'energia nuclear no es considera una font d'energia renovable, ja que el combustible utilitzat, l'urani, no és limitat. El consum de combustible nuclear és superior a la generació d'urani natural.

Tot seguit presentem una llista dels diferents tipus d'energies renovables:

Energia solar

L'energia solar és l'energia que prové de la radiació emesa pel Sol. Distingim dues formes d'aprofitament de l'energia solar: energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica.

L'energia solar tèrmica és utilitzar l'energia tèrmica obtinguda a través de la radiació del sol per escalfar un fluid. Després, aquesta calor es fa servir per produir aigua calenta i fins i tot vapor.

L'obtenció de l'energia solar fotovoltaica es fa a través de la transformació directa de l'energia solar en energia elèctrica. Aquesta transformació es realitza als panells fotovoltaics mitjançant l'anomenat efecte fotovoltaic.

Energia eòlica

Els sistemes d'energia eòlica utilitzen l'energia cinètica continguda al vent per produir electricitat mitjançant els anomenats aerogeneradors. Hi ha dos tipus d'instal·lacions eòliques:

 • Instal·lacions d'energia eòlica aïllades, per generar energia elèctrica en llocs remots per a autoconsum.

 • Parcs eòlics, formats per un conjunt de turbines de vent, per vendre l'energia elèctrica generada a la xarxa.

Energia hidràulica

L´energia hidràulica es basa en l´ús de l´energia potencial de l´aigua procedent d´un salt d´aigua.

L'aigua mou una turbina el moviment de rotació de la qual és transferit mitjançant un eix a un generador d'electricitat.

Hi ha fonamentalment dos tipus de centrals hidroelèctriques:

 • Centrals daigua fluent: Aquelles que capten una part del cabal circulant per un riu i el condueixen a la central. A la central activen una turbina per generar energia elèctrica.

 • Centrals a peu de presa: Aquelles situades aigües avall dels embassaments. Estan destinades a usos hidroelèctrics o altres fins com a proveïment d'aigua a poblacions o regs.

Energia de la biomassa

La biomassa és una font denergia renovable basada en lús de matèries orgàniques dorigen vegetal o animal. Sota la denominació de biomassa es recullen materials energètics de classes molt diverses:

 • Residus forestals.

 • Residus agrícoles llenyosos i herbacis.

 • Residus de processos industrials diversos.

 • Cultius energètics.

 • Materials orgànics continguts als residus sòlids urbans

 • Biogàs procedent de residus ramaders o residus biodegradables d'instal·lacions industrials, de la depuració d'aigües residuals urbanes o d'abocador, etc. 

També es poden incloure sota la denominació de biomassa, els biocombustibles, que tenen la seva principal aplicació en el transport.

Les aplicacions de la biomassa es poden englobar en dos grups:

 • Domèstiques i industrials que funcionen mitjançant la combustió directa de la biomassa.

 • Usos vinculats a l'aparició de nous recursos i noves tècniques de transformació, com ara la gasificació i la piròlisi de la biomassa.

Tot i que aquesta forma d'obtenir energia prové d'una font renovable, la combustió de la biomassa genera gasos amb efecte d'hivernacle.

Energia mareomotriu i energia undimotriu

Els mars i els oceans són immensos col·lectors solars dels quals es pot extreure energia d'orígens diversos (onatge, marees i gradients tèrmics).

Les centrals mareomotrius obtenen energia del moviment dascens i descens de les marees. En pujar i baixar les marees es generen corrents que permeten fer passar l'aigua a través de turbines hidràuliques.

L'energia de les onades és produïda pels vents i és molt irregular. Això ha portat a multitud de tipus de màquines per aprofitar-los.

Energia geotèrmica

L' energia geotèrmica treu profit de l'energia tèrmic acumulada en roques o aigües que es troben a temperatura elevada a l'interior de la terra.

En zones amb condicions tèrmiques especials es fa circular un fluid que transporta l'energia calorífica fins a la superfície.

L'energia generada s'aprofita per produir energia elèctrica a les grans centrals geotèrmiques. A l'àmbit domèstic també s'usa per a la calefacció i escalfar aigua (ACS).

El rendiment d'aquestes instal·lacions és molt alt, però, per contra, el cost inicial és molt elevat.

Autor:
Data de publicació: 7 d’octubre de 2011
Última revisió: 10 de novembre de 2021