Menu

Energia

Tipus d'energia i exemples

Tipus d'energia i exemples

Hi ha diferents maneres de classificar els diferents tipus d'energia. Els principals tipus són els següents:

 • Energia nuclear. S'obté a partir de l'energia continguda dins dels nuclis dels àtoms.
 • Energia mecànica. Inclou dos tipus tipus d'energia: la potencial i la cinètica. Depèn de la posció i la velocitat d'un cos.
 • Termodinàmica. Aquest tipus fa referència a l'energia interna d'un sistema termodinàmic.
 • Electromagnètica.
 • Energia elèctrica. Relacionada amb el moviment dels electrons en un conductor.
 • Magnètica. L'energia magnètica és l'energia que es genera en un camp magnètic.
 • Sonora. L'energia sonora està relacionada amb el so i la seva propagació per ones.
 • Química. Es troba emmagatzemada en els enllaços dels compostos químics.

L'energia es pot presentar sota diverses formes. Aquestes formes es poden transformar les unes en les altres. És el principi de conservació de l'energia.

Hi ha diferents tipus d'energia en funció dels seus efectes i també del seu origen.

Depenent de l'origen de les fonts d'energia distingim els següents tipus:

 • Energies renovables. La seva font energètica és il·limitada. Per exemple l'energia eòlica o l'energia solar.
 • Energies no renovables. Font energètica limitada. Carbó, petroli, gas natural, etc.

Energia nuclear

L'energia nuclear és l'energia química que manté les subpartícules de nucli d'un àtom unides. Els protons i els neutrons.

Tipus d'energia i exemplesLa massa d'un nucli atòmic és inferior a la suma de les masses de les partícules elementals que el formen (defecte de massa). Aquest defecte de massa es deu a l'aparició d'una energia de cohesió absorbida per l'estructura nuclear i que es pot calcular mitjançant la teoria de la relativitat d'Einstein.

Les forces que mantenen units els nuclis atòmics tenen una gran quantitat d'energia. Els reactors nuclears són capaços d'alliberar aquesta energia mitjançant una reacció química.

Exemples

 • Una central nuclear
 • L'explosió d'una bomba atòmica.
 • Un aparell de radiologia.

Energia mecànica

L'energia mecànica es deu a les variables geomètriques i dinàmiques de sistema, des d'un punt de vista macroscòpic, i és la que respon a l'esquema matemàtic més senzill.

Hi ha dos tipus d'energia mecànica:

 • L'energia cinètica. S'associa a el moviment.
 • Energia potencial. S'associa a la seva posició. 

La definició d'energia mecànica en un cos material és la suma de les seves energies cinètica i potencial. L'energia cinètica és proporcional a la velocitat del cos. L'energia potencial depèn de la posició del cos en el camp de forces que l'envolta. Si aquesta força és la gravetat es diu energia potencial gravitatória.

Exemples

 • La velocitat d'un cotxe (cinètica)
 • L'aigua en el punt més alt d'una cascada (potencial).
 • El gir d'un molí (cinètica).

Energia termodinàmica

L'energia termodinàmica és la manifestació de l'energia en forma de calor. Té sentit des d'un punt de vista molecular.

L'energia interna U d'un sistema com la suma de les energies cinètiques de les molècules que el componen i l'energia potencial de les forces entre elles.

Cadascun dels àtoms o molècules d'un cos o d'una substància estan en continu moviment ja sigui de rotació, translació o vibració, respecte a la posició d'equilibri, més o menys intensos segons la temperatura.

Des d'aquest punt de vista podem afirmar que l'energia tèrmica equival a l'energia cinètica de les molècules, tal com ho va formular L. Boltzmann en la seva teoria cinètica dels gasos.

L'energia interna no és una magnitud mesurable d'una manera absoluta, sinó que només es mesuren les variacions d'energia entre dos estats de sistema (primer principi de la termodinàmica).

Exemples

Energia electromagnètica

L'energia electromagnètica: és l'energia derivada de la naturalesa electromagnètica de la matèria.

L'energia electromagnètica es manifesta bàsicament de dues formes: 

 1. Transformant-se en energia cinètica de les càrregues elèctriques que són a la seva zona d'influència. Aquesta energia pot convertir-se en calor (efecte Joule) o en energia mecànica. Per exemple, motors elèctrics.
 2. Propagant com a energia radiant fora del medi on s'ha generat en forma d'ones electromagnètiques. Les ones poden convertir-se després en energia lluminosa, etc.

Un camp electromagnètic és un camp físic produït per elements carregats elèctricament. Aquest camp afecta partícules amb càrregues elèctricament.

Exemples

 • Radiació solar.
 • Microones de cuina.
 • Instruments òptics.
 • Equips d'ecografia.

Energia elèctrica

L'energia elèctrica és energia que es transmet com un treball elèctric per un corrent elèctric en un circuit. Com a concepte pot referir-se a diverses formes d'energia estretament relacionades:

 • Energia en el camp elèctric.
 • Energia potencial de càrrega elèctrica.
 • Energia de corrent elèctric.

Exemples

 • Energia solar fotovoltaica.
 • Generador elèctric.
 • Línies d'alta tensió.
Autor:
Data de publicació: 14 de maig de 2020
Última revisió: 4 de juliol de 2022