Menu

Energia elèctrica

Avantatges i desavantatges de l'energia elèctrica

Avantatges i desavantatges de l'energia elèctrica

L'energia energia elèctrica és el terme que s'utilitza per descriure l'energia que es transmet per mitjà de l'electricitat o s'emmagatzema en camps elèctrics.

L'energia elèctrica és un dels tipus de béns més demandats. Com qualsevol producte, l'energia elèctrica té un conjunt de propietats que caracteritzen la seva capacitat per complir amb certs requisits de l'consumidor: la puntualitat de l'subministrament d'electricitat, el volum requerit, la fiabilitat de l'subministrament elèctric i la qualitat de l'electricitat subministrada.

Al llarg de la història les formes d'obtenir energia elèctrica han estat les principals causes de l'canvi climàtic. No obstant això, avui dia s'estan desenvolupant nous sistemes de generació més sostenibles.

Avantatges de l'energia elèctrica

Alguns dels avantatges de l'energia elèctrica respecte a altres fonts d'energia destaquen:

  • Falcilidad de transport: l'energia eléctripa es pot transportar a distàncies llargues ràpidament i de forma puntual sense emissions de gasos contaminants.

  • El baix soroll de funcionament d'un equip elèctric.

  • L'absència dels gasos d'escapament en el lloc d'ús i la petjada més petita d'una màquina elèctrica. El que permet reduir la presència de gasos hivernacle a l'atmosfera.

  • la capacitat de dividir-se en parts.

  • facilitat de conversió en altres tipus d'energia (llum, calor, mecànica, etc.).

  • Es pot generar electricitat a partir d'energies renovables. Alguns exemples de fonts renovables sonla energia eòlica, l'energia hidràulica o l'energia solar.

  • La generació d'energia elèctrica es pot realitzar sense emissions de CO2, ni gasos d'efecte hivernacle com per exemple, mitjançant l'energia nuclear.

El progrés científic i tecnològic és impossible sense electricitat.

Inconveneintes de l'energia elèctrica

Entre els desavantatges destaquen:

  • No és una font primària: L'energia elèctrica s'ha d'obtenir a partir d'altres fonts d'energia. Aquestes fonts d'energia poden ser renovables o no renovables, com les centrals elèctriques que s'alimenten de combustibles fòssils.

  • L'ús de l'energia elèctrica implica la necessitat d'una infraestructura de conversió que inevitablement introdueix una pèrdua d'eficiència en el procés de conversió i aigües amunt en el transport al llarg de les línies elèctriques. El problema real de l'subministrament d'energia modern és el problema de garantir la qualitat de l'energia elèctrica en els terminals dels consumidors.

  • L'energia elèctrica té només un seriós inconvenient: el seu perill per a la vida humana. El corrent elèctric, segons el seu efecte en una persona. Generalment s'accepta que un corrent de més de 50 mA és perillosa per a la vida humana.

És possible reduir el risc de descàrrega elèctrica?

És possible si es prenen mesures per augmentar la resistència de la branca per la qual flueix el corrent. Per tant, una de les formes d'incrementar la seguretat elèctrica a l'treballar amb instal·lacions elèctriques és l'ús de catifes dielèctriques, suports aïllants, guants, eines amb mànecs aïllants, etc.

Una altra forma és connectar a terra els elements de l'equip que una persona pot tocar i que normalment no estan energitzats. En presència de connexió a terra, el cos humà resulta estar connectat en paral·lel a l'elèctrode de terra, la resistència és moltes vegades menor que la resistència de el cos humà. Per tant, si l'aïllament es trenca i el voltatge colpeja la caixa de l'equip, un petit corrent fluirà a través del cos humà si toca la caixa, la qual cosa és segur per a la seva salut.

D'altra banda, totes les parts actives de les màquines i els mecanismes han d'estar protegides per cobertes adequades.

Autor:
Data de publicació: 7 de setembre de 2021
Última revisió: 7 de setembre de 2021