Instal·lació d'energia eòlica

Ivanpah planta d'energia solar,
en el desert de Mojave de Califòrnia

Energies renovables

Energies renovables

La classificació de les energies renovables depèn dels recursos naturals que s'aprofiten.

Energia solar

Distingim dues formes d'aprofitament de l'energia solar: energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica.

L'aprofitament de l'energia solar tèrmica consisteix a utilitzar l'energia tèrmica generada per la radiació del sol per escalfar un fluid que, en funció de la seva temperatura, s'empra per a produir aigua calenta i fins i tot vapor.

L'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica es realitza a través de la transformació directa de l'energia solar en energia elèctrica mitjançant l'anomenat efecte fotovoltaic. Aquesta transformació es porta a terme mitjançant "cèl·lules solars" que estan fabricades amb materials semiconductors (per exemple, silici) que generen electricitat quan incideix sobre ells la radiació solar.

Energia Eòlica

Els sistemes eòlics utilitzen l'energia cinètica continguda en el vent per produir electricitat mitjançant els anomenats aerogeneradors. Hi ha dos tipus d'instal·lacions eòliques:

Aïllades, per generar electricitat en llocs remots per a autoconsum. És molt comú que aquestes instal·lacions vagin combinades amb panells fotovoltaics.

Parcs eòlics, formats per un conjunt d'aerogeneradors, per a venda a la xarxa de l'electricitat generada.

El desenvolupament tecnològic actual, així com un major coneixement de les condicions del vent en les diferents zones, està permetent la implantació de parcs eòlics connectats a la xarxa elèctrica en nombroses regions de tot el món.

Energia Minihudraúlica

L'aprofitament de l'energia potencial de l'aigua procedent d'un salt per produir energia elèctrica és el que es coneix com energia hidràulica. L'aigua mou una turbina el moviment de rotació és transferit mitjançant un eix a un generador d'electricitat. Es considera que aquest tipus d'energia és renovable quan la potència és inferior a 10 MW (Energia Minihidràulica).

Existeixen fonamentalment dos tipus de centrals hidroelèctriques:

Centrals d'aigua fluent: Aquelles que capten una part del cabal circulant per un riu i el condueixen a la central per ser turbinat. Després, aquest cabal és retornat a la llera del riu.

Centrals a peu de presa: Aquelles situades aigües avall dels embassaments destinats a usos hidroelèctrics o altres fins com abastament d'aigua a poblacions o regs. Tenen l'avantatge d'emmagatzemar l'energia (l'aigua) i poder emprar-la en els moments en què més es necessiti.

Energia de la biomassa

La biomassa és una font energètica basada en l'aprofitament de matèries orgàniques d'origen vegetal o animal, incloent els productes i subproductes resultants de la seva transformació. Sota la denominació de biomassa es recullen materials energètics de molt diverses classes: residus forestals, residus agrícoles llenyosos i herbacis, residus de processos industrials diversos, cultius energètics, materials orgànics continguts en els residus sòlids urbans, biogàs procedent de residus ramaders o de residus biodegradables d'instal·lacions industrials, de la depuració d'aigües residuals urbanes o d'abocador, etc. També poden incloure sota la denominació de biomassa, els biocombustibles, que tenen la seva principal aplicació en el transport.

Les aplicacions de la biomassa es poden englobar en dos grups:

  • Aplicacions domèstiques i industrials que funcionen mitjançant la combustió directa de la biomassa.
  • Aplicacions vinculades a l'aparició de nous recursos i noves tècniques de transformació, com la gasificació i la piròlisi de la biomassa.

Energia mareomotriu i de les ones

Els mars i els oceans són immensos col·lectors solars dels quals es pot extreure energia d'orígens diversos (onatge, marees i gradients tèrmics).

L'energia alliberada per l'aigua de mar en els seus moviments d'ascens i descens de les marees (flux i reflux) s'aprofita a les centrals mareomotrius, fent passar l'aigua a través de turbines hidràuliques.

L'energia de les onades és produïda pels vents i resulta molt irregular. Això ha portat a multitud de tipus de màquines per al seu aprofitament.

Finalment, la conversió d'energia tèrmica oceànica és un mètode de convertir en energia útil la diferència de temperatura entre l'aigua de la superfície i l'aigua que es troba a 100 m de profunditat. Per l'aprofitament és suficient una diferència de 20°C. Els avantatges d'aquesta font d'energia s'associen a que és un salt tèrmic permanent i benigne des del punt de vista mediambiental.

Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és la manifestació de l'energia tèrmica acumulada en roques o aigües que es troben a elevada temperatura a l'interior de la terra.

Per l'aprofitament en zones amb condicions tèrmiques especials, per exemple les zones volcàniques, es fa circular-hi un fluid que transporta fins a la superfície la calor acumulada a les zones calentes.

L'energia generada en funció de la seva temperatura (alta, mitjana o baixa) és aprofitada, bé per produir electricitat, o bé per l'escalfament d'aigua i calefacció.

L'energia geotèrmica té el principal avantatge que el seu impacte ambiental és mínim, i té rendiments que li permeten competir amb el petroli. Però els seus principals desavantatges són que requereixen de grans inversions i que els camps geotèrmics són relativament escassos i moltes vegades se situen en zones desfavorables.

valoración: 3.3 - votos 12

Última revisió: 22 de abril de 2015