Menu

Física

Força centrípeta: definició, origen i exemples quotidians

Força centrípeta: definició, origen i exemples quotidians

La força centrípeta és un concepte física que juga un paper crucial a la cinemàtica i, en particular, al moviment circular.

Tot i la seva importància en la comprensió de fenòmens quotidians i naturals, sovint es malinterpreta o es confon amb la força centrífuga.

En aquest article, explicarem què és la força centrípeta, les seves aplicacions a la vida quotidiana i com es relaciona amb el moviment circular.

Què és la força centrípeta?

Força centrípeta: definició, origen i exemples quotidiansLa força centrípeta és una força que actua sobre un objecte en moviment durant una trajectòria circular. La seva direcció sempre apunta cap al centre del cercle on es mou l'objecte. Aquesta força és necessària per mantenir l'objecte en moviment en una trajectòria circular en lloc de moure's en línia recta. 

Sovint es confon amb la “força centrífuga”, però és important entendre que la força centrífuga és més aviat una il·lusió aparent causada per la inèrcia dels objectes en moviment circular.

L'origen de la força centrípeta

La força centrípeta té les seves arrels a les lleis fonamentals de la física, en particular a la segona llei de Newton. Segons aquesta llei, l'acceleració d'un objecte és directament proporcional a la força aplicada i és inversament proporcional a la massa.

En el context del moviment circular, això es tradueix en una necessitat duna força neta cap al centre del cercle per variar la trajectòria rectilínia.

Per comprendre millor aquest concepte, considerem l'exemple clàssic d'una corda girant amb una massa lligada a l'extrem. A mesura que l'objecte a l'extrem de la corda gira, experimenta una força centrípeta que el manté a la seva òrbita.

Aquesta força s'origina a la tensió de la corda i actua com una força neta dirigida cap al centre del cercle de rotació.

Fórmula de la força centrípeta

La força centrípeta es calcula mitjançant la següent equació:

Formula força centrípeta

On:

 

  • Fc és la força centrípeta.

  • m és la massa de lobjecte en moviment.

  • v és la velocitat tangencial de lobjecte.

  • r és el radi de la trajectòria circular.

Aquesta equació demostra que la força centrípeta és directament proporcional a la massa de lobjecte i al quadrat de la seva velocitat tangencial. A més, la força centrípeta és inversament proporcional al radi de la trajectòria circular.

En altres paraules, a més velocitat tangencial oa menys radi, es requerirà una força centrípeta més gran per mantenir l'objecte en la seva òrbita circular.

6 Exemples de força centrípeta

La força centrípeta és una part fonamental de molts aspectes de la vida quotidiana i la tecnologia moderna.

A continuació mostrem alguns exemples destacats:

1. Vehicles en corbes

Quan un automòbil viatja a través d'un revolt a la carretera, experimenta una força centrípeta que el manté a la trajectòria. La força centrípeta necessària depèn de la velocitat de l'automòbil, el radi de la corba i la massa del vehicle. 

2. Muntanyes russes

Quan un carro de muntanya russa es desplaça a través de bucles i girs, experimenta forces centrípetes que el mantenen en moviment al llarg de la pista.

La diversió i l'emoció d'una muntanya russa es deuen, en part, a aquestes forces centrípetes controlades.

3. Ciclisme i motociclisme

Força centrípeta: definició, origen i exemples quotidiansEls ciclistes i motociclistes depenen de la força centrípeta per mantenir-se en posició quan prenen una corba. Inclinar-se cap a l'interior de la corba permet que la força centrípeta equilibri la inèrcia del ciclista, mantenint-lo al camí sense caure.

4. Centrifugadores

Les centrifugadores són dispositius utilitzats a laboratoris ia la indústria per separar components d'una barreja en funció de la seva densitat.

La força centrípeta s'aplica a la mostra en rotació, causant que les partícules més pesades es desplacin cap al fons i les més lleugeres cap amunt, permetent així la separació.

5. Satèl·lits i naus espacials

Els satèl·lits i naus espacials en òrbita al voltant de la Terra o d'altres cossos celestes depenen de la força centrípeta per mantenir-se a les seves òrbites. Aquesta força contraresta l'atracció gravitatòria i permet que els objectes espacials es mantinguin en moviment orbital constant i és un component important a l'estudi de l'astronomia.

6. Els aerogeneradors

L'energia eòlica és un tipus d'energia que converteix l'energia del vent en electricitat. Aquesta funció la realitzen els aerogeneradors les pales dels quals han d'estar dissenyades tenint en compte la força centrípeta que hauran d'aguantar quan estiguin girant a pel rendiment.

7. Ciclons i tornados

Els ciclons i tornados són sistemes meteorològics en rotació que es formen a causa de la força centrípeta. La rotació de la Terra, juntament amb altres factors meteorològics, crea aquests fenòmens naturals impressionants.

Autor:
Data de publicació: 12 d’octubre de 2023
Última revisió: 12 d’octubre de 2023