Menu

Lleis dels gasos

Llei de Gay-Lussac: fórmula, enunciat i descobridor

Llei de Gay-Lussac: fórmula, enunciat i descobridor

La llei de Gay-Lussac és una de les lleis dels gasos que relaciona la pressió d'un gas amb la temperatura a volum constant. En el seu enunciat, aquesta llei estableix que el volum d'una quantitat de gas augmenta o disminueix proporcionalment a la temperatura si el volum es manté constant (procés isocòric).

La fórmula de la llei de Gay-Lussac que relaciona la pressió i la temperatura d'un gas és:

P / T = ct.

On

  • P és la pressió.

  • T es la temperatura absoluta.

  • ct es un valor constante.

Com podeu veure, si disminueix la temperatura, augmenta la pressió del gas.

Un exemple pràctic de la llei de Gas-Laussac és el que passa en una olla de pressió: el volum es manté constant però la pressió augmenta en augmentar la temperatura. Per això, aquestes olles estan tan reforçades.

Altres lleis dels gasos destacades són la llei de Boyle Mariotte, la llei de Charles, i la llei dels gasos ideals.

Qui va ser el descobridor de la Llei de Gay-Lussac?

Abans de la formulació d'aquesta llei va ser descoberta per Guillaume Amontons i Jaques Charles. El físic italià Alessandro Volta també va fer investigacions similars el 1791 sobre l'expansió dels gasos.

La llei pren el seu nom del físico-químic francès Joseph Louis Gay-Lussac perquè va ser qui la va formular i va anunciar el 1802. 

De vegades també es fa servir el nom de Gay-Lussac per referir-se a la llei de Charles que relaciona el volum i la temperatura d'un gas a pressió constant. En realitat, Louis Joseph Gay-Lussac va anunciar la llei de Charles el 1802, mentre que Jacques Charles l'havia descobert 15 anys abans, el 1787.

La llei de Charles estableix que el volum d'un gas és directament proporcional a la temperatura absoluta si es manté constant la pressió.

Per què es produeix aquesta relació?

Aquesta relació s'explica pel fet que en augmentar la temperatura del gas, les molècules es mouen més ràpid, cosa que implica un augment de l'energia cinètica. En augmentar la velocitat d'aquestes partícules, augmenten el nombre de xocs contra les parets del recipient. A mesura que baixa la temperatura, les molècules s'alenteixen i redueixen els xocs contra les parets.

Com Gay-Lussac va descobrir aquesta llei?

Per comprovar aquesta relació, Gay-Lussac va posar gas a un recipient tancat. A continuació va col·locar una font de calor sota el recipient, va escalfar el gas i va veure que la pressió contra les parets del recipient augmentava.

Quan va retirar la font de calor, la pressió que exercia el gas sobre les parets del contenidor va començar a baixar fins a assolir el seu estat inicial.

Autor:

Data de publicació: 8 de desembre de 2021
Última revisió: 8 de desembre de 2021