Menu

Materials

Propietats dels materials

Propietats dels materials

Des dels materials bàsics com el ferro i l'acer fins a materials compostos avançats, la qualitat d'un producte depèn en gran mesura de les propietats.

Les propietats dels materials són les característiques que defineixen un material. Aquestes propietats han de ser mesurables i observables i indiquen com es comporten quan són sotmesos a altres elements com a forces externes, duresa, resistència a la tracció, pressió, calor i com interactuen amb altres substàncies o materials químics.

Tipus de propietats dels materials

Les propietats dels materials es poden classificar de diferents maneres:

 • Propietats físiques: són les característiques dels materials que es poden observar però no en canvien la composició.

 • Propietats químiques: aquestes propietats indiquen la tendència a canviar la composició química del material degut a la interacció amb altres substàncies provocant reaccions químiques.

 • Propietats mecàniques dels materials: són les que es relacionen amb la capacitat per resistir esforços. Totes les propietats mecàniques també són físiques.

 • Propietats tèrmiques dels materials: estan relacionades amb la conductivitat i la transferència de la calor a través de la substància.

 • Propietats electromagnètiques: tenen relació amb els camps magnètics i lelectricitat.

 • Propietats òptiques: aquestes propietats determinen com interactuen els materials davant de la llum visible i de les altres radiacions electromagnètiques.

 • Propietats organolèptiques: són les característiques observables a través dels nostres sentits com ara l'olor, el color, el sabor o la textura.

Propietats físiques dels materials

Les propietats físiques dels materials són aquelles que es poden observar i mesurar però no canvien la composició de la substància. Les propietats físiques més importants són:

 • Densitat: la densitat és una mida de la massa per unitat de volum d'un material. La densitat duna substància líquida és una propietat fonamental per a lestudi de la mecànica de fluids.

 • Duresa: la duresa d'una substància és la resistència que oposa un material a ser ratllat per un altre.

 • Resistència a la tracció: la resistència d'un material a la tracció indica la capacitat d'un material per resistir una força de tracció, és a dir, a l'estirament del material.

 • Conductivitat tèrmica: aquesta propietat representa la capacitat dun material per conduir la calor.

 • Elasticitat: l'elasticitat és la capacitat d'un material per recuperar la forma original després d'haver estat deformat. Aquest valor indica si en sotmetre el material a determinades forces exteriors es deforma permanentment o si en retirar les forces torna a la seva forma original.

 • Pes específic: el pes específic indica la relació entre el pes del material i el volum que ocupa.

 • Conductivitat elèctrica: en electricitat aquesta propietat indica la capacitat de la substància per conduir l'energia elèctrica.

 • Dilatació tèrmica: la dilatació tèrmica és la propietat que indica la variació dimensional de la substància provocada per una variació de temperatura.

 • Els punts de fusió i ebullició indiquen la temperatura a què un material es troba en estat sòlid, líquid o gasós.

 • Altres propietats com el color o l'olor de la substància.

Propietats químiques dels materials

Les propietats químiques dels materials ens donen informació sobre la manera com interactuen amb altres substàncies per generar reaccions químiques. Les propietats químiques dels materials més importants són: 

 • Reactivitat: la reactivitat química és la capacitat dun material per generar una reacció química en estar en contacte amb un altre material per formar un nou compost.

 • Corrosió: la corrosió és la destrucció d'un material per reacció amb un altre material. Un exemple de corrosió és loxidació dels metalls quan estan exposats a laire.

 • Oxidació: aquesta propietat química fa referència a la reacció dels metalls amb l'aire.

Propietats mecàniques dels materials:

 • Duresa: la duresa és una característica dels materials que indica la resistència de de la substància a ser ratllat o perforat.

 • Tenacitat: Capacitat que té un material per no trencar-se ni deformar-se quan se li aplica una força.

 • Plasticitat: indica la possibilitat duna substància de deformar-se quan se li aplica una força i conservar la nova forma adoptada.

 • Elasticitat: l'elasticitat és la capacitat d'una substància de recuperar la forma que tenia abans quan deixa d'estar sotmès a una força de deformació.

 • Ductilitat: Capacitat d´un material per deformar-se en fred trencar-se.

 • Mal·leabilitat: Capacitat d'una substància de deformar-se plàsticament sense trencar-se.

Autor:
Data de publicació: 15 de febrer de 2023
Última revisió: 15 de febrer de 2023