Menu

Física

Tercera llei de Newton: descripció de la llei d'acció i reacció

Tercera llei de Newton: descripció de la llei d'acció i reacció

La tercera llei de Newton (o principi d'acció i reacció) és la darrera de les tres lleis fonamentals de la dinàmica que va desenvolupar Sir. Isaac Newton juntament amb la llei d'inèrcia (1a) i la llei fonamental de la dinàmica (2a). Aquestes lleis expliquen gran part dels aspectes relatius al moviment dels cossos.

La tercera llei de Newton expressa que:

“A tota acció sempre s'hi oposa una reacció d'igual valor, o les accions mútues de dos cossos entre si sempre es dirigeixen cap a la part contrària.”

Explicació de la llei dacció i reacció

És a dir, si s'exerceix una força sobre un cos a, el cos respondrà amb una altra força de reacció d'igual magnitud i sentit oposat.

Els dos primers principis de Newton (la llei d'inèrcia i la llei fonamental de la dinàmica) fan referència a un únic cos. Per altra banda, la tercera llei fa referència a la interacció entre dos cossos.

Generalment, quan parlem de la tercera llei expressem la F de força amb dos subíndexs: el primer és per indicar el cos que exerceix la força, mentre que el segon subíndex s'utilitza per referir-se al cos sobre el qual actua la força.

Si, per exemple, tenim dos cossos aib que exerceixen forces entre ells, Fab representa la força que el cos “a” exerceix sobre el cos “b”. De la mateixa manera, Fba representa la força que el cos “b” exerceix sobre “a”: és a dir la força exercida per “b” sobre “a”.

La tercera llei de Newton estableix que aquestes dues forces són iguals i oposades.

Les forces tenen lloc en parelles, és a dir, no hi pot haver una sola força aplicada sobre un cos aïllat.

Aquesta llei és independent de si els objectes estan en repòs, en moviment o moviment rectilini uniforme.

Què és el parell acció-reacció?

El parell acció-reacció són les dues forces que s'exerceixen entre dos cossos que interactuen entre ells.

Dos cossos que exerceixen una força l'un sobre l'altre són dos objectes que interaccionen entre ells. La llei d'acció i de reacció de Newton estableix la relació entre les dues forces resultants de la interacció de dos cossos. Per aquesta raó, de vegades les dues forces Fab i Fba se les anomena parell acció-reacció. Una de les forces es denomina acció i la segona es denomina reacció.

L'elecció de quina força juga el paper d'acció o de reacció és una decisió arbitrària.

Exemples de la tercera llei de Newton

  • Un llibre que està sobre una taula exerceix una força sobre la taula degut a la gravetat. Alhora, la taula exerceix una força normal amb la mateixa magnitud però direcció oposada per compensar aquesta força. A causa d'aquesta força de reacció el llibre romandrà en repòs.

  • Una màquina de tren exerceix una força sobre el vagó unit a ella en el sentit d'avenç. Alhora, el vagó exerceix una força de reacció en sentit contrari oposant-se a l'avenç.

Autor:
Data de publicació: 14 de novembre de 2021
Última revisió: 14 de novembre de 2021