Menu

Mecànica de fluids

Pressió hidrostàtica: definició, fórmules, exemples i usos

Pressió hidrostàtica: definició, fórmules, exemples i usos

La pressió hidrostàtica és un concepte fonamental en la física que exerceix un paper crucial a la mecànica de fluids.

En aquest article, explicarem detalladament què és la pressió hidrostàtica, com es calcula utilitzant la seva fórmula, proporcionarem exemples il·lustratius i discutirem les seves nombroses aplicacions en la física, l'enginyeria i la vida quotidiana. A més, resoldrem alguns exercicis pràctics relacionats amb la pressió hidrostàtica per ajudar-te a comprendre millor aquest concepte.

Què és la pressió hidrostàtica?

La pressió hidrostàtica, també coneguda com a pressió de fluid en repòs, es refereix a la pressió exercida per un fluid en repòs a causa de la columna d'aquest fluid que es troba per sobre d'un punt específic. En altres paraules, quan un fluid incompressible, com un líquid, està en repòs, exerceix una força cap avall sobre qualsevol objecte submergit.

Pressió hidrostàtica: definició, fórmules, exemples i usosAquest fenomen és fàcilment observat quan ens submergim a l'aigua. Com més profund ens submergim, més gran és la pressió que sentim a les nostres orelles i cos. Aquesta propietat física és responsable d'aquesta sensació i és la raó per la qual les nostres orelles se senten tapades quan bussegem en aigües profundes.

Fórmula i càlcul

La pressió hidrostàtica es calcula utilitzant la fórmula següent:

P=ρ⋅g⋅h

On:

  • P és la pressió hidrostàtica al punt donat (en pascals, Pa).

  • ρ és la densitat del fluid (en quilograms per metre cúbic, kg/m³).

  • g és l'acceleració deguda a la gravetat (aproximadament 9.81 m/s² a la superfície de la Terra).

  • ℎ és l'alçada de la columna de fluid per sobre del punt d'interès (en metres, m).

Aquesta equació mostra que la pressió hidrostàtica és directament proporcional a la densitat del fluid ia l'alçada de la columna de fluid. Com més gran sigui la densitat de la profunditat a què ens trobem submergits, més gran serà la pressió hidrostàtica.

Exemples d'aplicacions

La pressió hidrostàtica té una àmplia gamma d'aplicacions a la física, l'enginyeria i la vida quotidiana.

A continuació, s'esmenten algunes de les aplicacions més importants:

Hidràulica

La pressió hidrostàtica es fa servir en sistemes hidràulics per transmetre força i energia.

Per exemple, en maquinària pesant, com ara excavadores, premses hidràuliques i ascensors hidràulics, s'aprofita la pressió hidrostàtica juntament amb el principi de Pascal per aixecar objectes pesants i realitzar treballs mecànics.

Disseny de preses

Pressió hidrostàtica: definició, fórmules, exemples i usosEn enginyeria civil, la pressió hidrostàtica té un paper crucial en el disseny i la construcció de preses. Les preses retenen grans quantitats d'aigua i han de resistir les enormes pressions generades per la columna d'aigua que s'hi acumula darrere.

En el disseny d'una presa típica podem observar com la secció a la part inferior és més gruixuda que a la part superior. Això és perquè la pressió exercida per l'aigua augmenta en augmentar la profunditat a què es troba.

Medicina

La pressió hidrostàtica és fonamental en la circulació sanguínia i la funció dels òrgans. La sang circula a través d'artèries i venes, i la pressió hidrostàtica assegura un flux adequat.

També s'utilitza a l'administració de fluids intravenosos en medicina, on la velocitat i l'alçada de la bossa de fluid s'ajusten per garantir una administració segura.

Meteorologia

Els baròmetres mesuren la pressió atmosfèrica, que és la pressió exercida per la columna daire sobre la superfície de la Terra. Aquests instruments són essencials a la meteorologia per determinar les condicions atmosfèriques i predir el clima.

Les variacions a la pressió atmosfèrica indiquen canvis en el temps, com l'arribada de sistemes climàtics o fronts.

Exercicis resolts

Ara, resolguem alguns exercicis pràctics relacionats amb la pressió hidrostàtica:

Exercici 1

Calculeu la pressió al fons d'una piscina de 4 metres de profunditat. La densitat de laigua és de 1000 kg/m³.

Solució

Utilitzem la fórmula de la pressió hidrostàtica:

P=ρ⋅g⋅h

P=(1000kg/m³)⋅(9.81m/s²)⋅(4m)=39240Pa

La pressió al fons de la piscina és de 39240 pascals.

Exercici 2

Pressió hidrostàtica: definició, fórmules, exemples i usosUn submarí és a una profunditat de 500 metres a l'oceà, on la densitat de l'aigua és de 1030 kg/m³. Quina és la pressió hidrostàtica al submarí?

Solució

Utilitzant la fórmula de la pressió hidrostàtica:

P=ρ⋅g⋅h

P=(1030 kg/m³)⋅(9.81m/s²)⋅(500m)=5083650Pa

La pressió hidrostàtica al submarí a 500 metres de profunditat és de 5,083,650 pascals.

Conclusió

La pressió hidrostàtica és un concepte fonamental en la física basada en la idea que un fluid en repòs exerceix una pressió cap avall a causa de la columna de fluid per sobre d'un punt específic.

La seva fórmula i exemples il·lustratius demostren com es calcula i com afecta objectes submergits en un fluid. A més, hem explorat diverses aplicacions a l'enginyeria, la medicina i la meteorologia, destacant-ne la importància en la nostra vida quotidiana.

Per acabar, els exercicis resolts proporcionats ajuden a reforçar la comprensió d'aquest concepte fonamental en la física.

Autor:
Data de publicació: 22 de setembre de 2023
Última revisió: 22 de setembre de 2023