Estructura molecular.
Àtoms, electrons, neutrons i protons

Àtom

Àtom

Què és un àtom? Imagina't que tens un tros de ferro. El parteixes. Segueixes tenint dos trossos de ferro, però més petits. Els tornes a partir, una altra vegada ... Cada vegada tindràs trossos més petits fins que arribarà un moment, en que si tornessis a partir, el què et quedaria ja no seria ferro.

En aquest punt, el què t'ha quedat és un àtom de ferro.

Definició d'àtom

D'una manera més formal, definim àtom com la partícula més petita en que un element pot ser dividit sense perdre les seves propietats químiques.

L'origen de la paraula àtom prové del grec, que significa indivisible. En el moment que es van batejar aquestes partícules com a àtoms es creia que efectivament no es podien dividir. Avui dia sabem que estan formats per partícules encara més petites, les anomenades partícules subatòmiques.

Parts i estructura d'un àtom

Definició d'àtom Aquestes partícules subatòmiques amb les que estan formats els àtoms són tres: els electrons, els protons i els neutrons. El que diferencia un àtom d'un altre és la relació que s'estableixen entre elles.

Els electrons tenen una càrrega negativa i són les partícules subatòmiques més lleugeres. La càrrega dels protons és positiva i pesen unes 1.836 vegades més que els electrons. Els únics que no tenen càrrega elèctrica són els neutrons que pesen aproximadament el mateix que els protons.

Els protons i neutrons es troben agrupats al centre de l'àtom format el nucli atòmic. Per aquest motiu també se'ls anomena nucleons. Els electrons apareixen orbitant al voltant del nucli de l'àtom.

D'aquesta manera, la part central de l'àtom, el nucli atòmic, té una càrrega positiva en la qual es concentra gairebé tota la seva massa, mentre que per fora del nucli atòmic, hi ha un cert nombre d'electrons, carregats negativament . La càrrega total del nucli atòmic (positiva) és igual a la càrrega negativa dels electrons, de manera que la càrrega elèctrica total de l'àtom és neutra.

Model de Bohr

Aquesta descripció dels electrons orbitant al voltant del nucli atòmic correspon al senzill model de Bohr. Segons la mecànica quàntica cada partícula té una funció d'ona que ocupa tot l'espai i els electrons no es troben localitzats en òrbites encara que la probabilitat de presència sigui més alta a una certa distància del nucli.

Propietats dels àtoms

Les unitats bàsiques de la química són els àtoms. Durant les reaccions químiques dels àtoms es conserven com a tals, no es creen ni es destrueixen, però s'organitzen de manera diferent creant enllaços diferents entre un àtom i un altre.

Els àtoms s'agrupen formant molècules i altres tipus de materials. Cada tipus de molècula és la combinació d'un cert nombre d'àtoms enllaçats entre ells d'una manera específica.

Segons la composició de cada àtom es diferencien els diferents elements químics representats en la taula periòdica dels elements químics. En aquesta taula podem trobar el nombre atòmic i el nombre màssic de cada element:

  • Nombre atòmic, es representa amb la lletra Z, indica la quantitat de protons que presenta un àtom, que és igual a la d'electrons. Tots els àtoms amb un mateix nombre de protons pertanyen al mateix element i tenen les mateixes propietats químiques. Per exemple tots els àtoms amb un protó seran d'hidrogen (Z = 1), tots els àtoms amb dos protons seran d'heli (Z = 2).
  • Nombre màssic, es representa amb la lletra A, i fa referència a la suma de protons i neutrons que conté l'element. Els isòtops són dos àtoms amb el mateix nombre de protons, però diferent nombre de neutrons. Els isòtops d'un mateix element, tenen unes propietats químiques i físiques molt semblants entre si.

Taula periòdica dels elements. Característiques dels àtoms.

valoración: 3 - votos 42

Última revisió: 28 de octubre de 2016

Tornar