Menu

Estructura de l'àtom

Teoria atòmica: evolució històrica

Teoria atòmica: evolució històrica

La teoria atòmica ha estat la columna vertebral de la química i la física modernes, una idea que ha evolucionat al llarg dels segles i ha revolucionat la nostra comprensió del món que ens envolta.

Des de les primeres especulacions dels filòsofs grecs fins a les sofisticades teories quàntiques contemporànies, la teoria atòmica ha experimentat una evolució fascinant que ha transformat el coneixement de la humanitat de la matèria i l'energia.

Definició: Què és la teoria atòmica?

Teoria atòmica: evolució històricaLa teoria atòmica és un marc conceptual que descriu la naturalesa fonamental de la matèria a nivell més petit. Proposa que la matèria està composta per unitats bàsiques anomenades àtoms, que són les unitats més petites i indivisibles d'un element químic.

La teoria de l'àtom proporciona un model per entendre l'estructura i el comportament dels àtoms, així com les interaccions que tenen en reaccions químiques.

Història i línia del temps de la teoria atòmica

La teoria atòmica ha experimentat una evolució fascinant al llarg dels segles. Des de les primeres especulacions filosòfiques fins als models quàntics moderns, cada etapa ha contribuït a la nostra comprensió de la naturalesa íntima de la realitat.

A continuació us presentem una línia del temps dels avenços científics i descobriments més importants relacionats amb la teoria atòmica:

Antiga Grècia: Les llavors filosòfiques (Segle V aC)

A l'antiga Grècia, pensadors com Leucipo i Demòcrit van proposar la idea revolucionària que la matèria està composta per partícules indivisibles anomenades àtoms.

Aquests àtoms eren considerats les unitats fonamentals i indivisibles de la realitat, sentant les bases de la teoria atòmica.

Segle XVIII: Lleis químiques fonamentals

Durant el segle XVIII, Antoine Lavoisier i Joseph Louis Proust van formular lleis fonamentals a la química.

La Llei de Conservació de Massa (1789) va establir que la massa total en una reacció química roman constant, mentre que la Llei de Proporcions Definides (1799) va afirmar que les masses dels compostos constituents sempre tindran les mateixes proporcions.

Encara que aquestes lleis van establir les bases, la noció de la teoria atòmica encara no havia estat nomenada.

Principis del segle XIX: John Dalton i la primera teoria atòmica

Teoria atòmica: evolució històricaJohn Dalton, a principis del segle XIX, va portar la teoria atòmica a una nova alçada. Va desenvolupar la llei de proporcions múltiples i va proposar una teoria científica coherent de l'àtom.

Segons Dalton, els àtoms eren partícules indivisibles i indestructibles, cadascun amb característiques úniques. Aquesta va ser la primera teoria científica veritablement establerta de l'àtom.

Finals del segle XIX: El descobriment de les partícules subatòmiques

A mesura que avançava el segle XIX, la visió d'un àtom indivisible s'ensorrava. El 1897, JJ Thomson va descobrir l'electró, una partícula subatòmica amb càrrega negativa.

Aquest descobriment va revelar la complexitat interna de l'àtom i va qüestionar la idea que era la unitat més petita i indivisible.

1909: El Nucli atòmic revelat per Rutherford

El 1909, Ernest Rutherford va realitzar el famós experiment de la làmina d'or, descobrint que la majoria de la massa i la càrrega positiva de l'àtom es concentraven en un nucli petit i dens.

Aquesta troballa revolucionària va donar lloc a un nou model de l'àtom, on els electrons orbiten al voltant d'un nucli central.

1913: Niels Bohr i la quantització de l'energia

Teoria atòmica: evolució històricaNiels Bohr, el 1913, va presentar un model atòmic que incorporava la quantització de l'energia. Segons la seva teoria, els electrons es mouen en òrbites quantitzades al voltant del nucli, explicant els espectres d'emissió i d'absorció.

Aquest model va aportar una comprensió més profunda de lestructura atòmica i va introduir la física quàntica en el desenvolupament de la teoria atòmica.

1920-1930: Revolució quàntica i la dualitat ona-partícula

A les primeres dècades del segle XX, la teoria quàntica va emergir com un paradigma revolucionari. Louis de Broglie va proposar la dualitat ona-partícula el 1924, suggerint que totes les partícules en moviment exhibeixen propietats d'ona.

Schrödinger i Heisenberg, amb les seves contribucions a la mateixa època, van introduir la mecànica quàntica i el principi d'incertesa.

Mitjans del Segle XX: El model atòmic modern

A la segona meitat del segle XX, el model atòmic modern es va establir. Basat en la mecànica quàntica, descriu les posicions dels electrons en termes de probabilitats.

Aquest enfocament supera les limitacions dels models anteriors i proporciona una visió més precisa de la distribució electrònica al voltant del nucli.

Autor:
Data de publicació: 13 de novembre de 2018
Última revisió: 9 de novembre de 2023