Menu

Estructura de l'àtom

Model atòmic de Bohr. Definició, errors i característiques

Model atòmic de Bohr. Definició, errors i característiques

El model atòmic de Bohr, proposat pel físic danès Niels Bohr el 1913, va representar un punt d'inflexió significatiu en la teoria atòmica i va transformar la nostra apreciació de l'estructura fonamental de la matèria.

Aquest model, basat en conceptes innovadors de quantització i nivells d'energia, no només va oferir una explicació precisa dels espectres d'emissió dels àtoms, sinó que també va aplanar el camí per al desenvolupament de la mecànica quàntica.

Aquesta nova teoria de l'àtom va asseure les bases per a la nostra comprensió actual de l'estructura atòmica i subatòmica.

Antecedents del model de Rutherford

Abans de la formulació del model de Bohr, el model atòmic més àmpliament acceptat era el model de Rutherford.

Ernest Rutherford, el 1911, va postular que els àtoms estaven formats per un nucli central carregat positivament al voltant del qual els electrons giraven en òrbites el·líptiques.

Tot i això, aquest model presentava una greu limitació: segons les lleis de l'electrodinàmica clàssica de Maxwell, els electrons en òrbita haurien d'emetre radiació electromagnètica contínua i, en conseqüència, col·lapsar al nucli en un temps extremadament curt, contradient l'estabilitat observada dels àtoms.

Principis clau del model de Bohr

Niels Bohr va abordar aquesta qüestió crítica en introduir tres conceptes fonamentals al seu model atòmic:

1. Nivells d'energia quantitzats

Model atòmic de Bohr. Definició, errors i característiquesBohr va proposar que els electrons en un àtom no podien ocupar qualsevol òrbita al voltant del nucli, sinó que estaven restringits a nivells denergia quantitzats. Cada nivell denergia representava una òrbita estable i discreta per als electrons.

Aquests nivells es van anomenar "nivells de Bohr" i es van quantificar mitjançant nombres enters, com n = 1, n = 2, n = 3, i així successivament.

Aquesta quantització dels nivells d'energia va resoldre elegantment el problema de l'emissió contínua de radiació electromagnètica.

2. Quantització del moment angular

Bohr va postular que els electrons a cada nivell d'energia només es podien moure en òrbites circulars permeses, i que cada òrbita tenia un moment angular quantitzat.

Aquesta característica implicava que els electrons només podien posseir valors específics i discrets de moment angular. Aquesta restricció al moment angular dels electrons va ser fonamental per evitar l'emissió contínua de radiació electromagnètica.

Bohr va formular una relació matemàtica precisa per calcular aquests moments angulars quantitzats.

3. Transicions electròniques

En el model de Bohr, els electrons podien canviar d'un nivell d'energia a un altre únicament mitjançant l'absorció o l'emissió d'energia.

Quan un electró absorbia energia, pujava a una òrbita més allunyada del nucli (nivell d'energia superior). D'altra banda, quan un electró emetia energia, baixava a una òrbita més propera al nucli (nivell d'energia inferior).

Aquests canvis en els nivells d'energia s'associaven amb l'emissió o l'absorció de fotons de llum, proporcionant així una explicació precisa dels espectres d'emissió atòmica.

Explicació dels espectres atòmics

Un dels èxits més notables del model atòmic de Bohr va ser la seva capacitat per explicar els espectres d'emissió dels àtoms.

Aquests espectres consisteixen en línies espectrals discretes, característiques de cada element químic, que s'observen quan un àtom emet llum en passar de nivells d'energia superiors a inferiors. Aquestes línies espectrals van proporcionar evidència experimental sòlida per al model de Bohr, recolzant la seva teoria de nivells denergia quantitzats.

Limitacions i desenvolupaments posteriors

Tot i els seus èxits, el model de Bohr tenia limitacions importants. 

  • El model atòmic de Bohr només pot explicar els espectres dàtoms dun sol electró (hidrogen). No podeu explicar els espectres d'àtoms de diversos electrons.
  • Atès que els electrons es mouen a velocitats molt elevades, s'han de considerar no només en la física clàssica sinó també en la teoria de la relativitat.
  • La dualitat ona-partícula (hipòtesi de De Broglie) no es va tenir en compte en el model atòmic de Bohr.
  • Segons el principi d'incertesa de Werner Heisenberg, la ubicació i la velocitat de l'electró a l'àtom no es poden determinar simultàniament amb certesa absoluta. Per tant, el concepte de “òrbita” és erroni.
  • Per acabar, el model de Bohr encara no esmenta els neutrons del nucli.

Tot i que el seu model va ser una millora significativa pel que fa al model atòmic de Rutherford, encara es basava en algunes idees clàssiques que no eren consistents amb la física quàntica emergent.

Aquestes limitacions van portar al desenvolupament de la mecànica quàntica, que és la teoria acceptada actualment per descriure l'estructura dels àtoms i les partícules subatòmiques.

La mecànica quàntica, formulada per científics com Werner Heisenberg i Erwin Schrödinger, va reemplaçar les òrbites de Bohr amb funcions d'ona que descriuen la probabilitat de trobar un electró en una ubicació específica al voltant del nucli.

Llegat del model de Bohr

Tot i les seves limitacions, el model atòmic de Bohr va ser una fita crucial en la història de la física. Va introduir conceptes fonamentals de la mecànica quàntica i va establir les bases per a una comprensió més profunda de l'estructura atòmica.

La teoria de Bohr també va influir en el desenvolupament posterior de la teoria quàntica, que va revolucionar la nostra comprensió de la física a nivell subatòmic.

Resum: característiques principals

El model atòmic de Bohr, proposat per Niels Bohr el 1913, va ser una teoria que va revolucionar la nostra comprensió de l'estructura atòmica. Els seus punts clau inclouen:

  1. Nivells d'energia quantitzats: Els electrons en un àtom ocupen òrbites discretes anomenades "nivells d'energia".

  2. Quantització del moment angular: Els electrons es mouen només en òrbites permeses amb moments angulars quantitzats.

  3. Transicions electròniques: Els electrons canvien de nivell denergia en absorbir o emetre energia en forma de fotons.

El model de Bohr va explicar els espectres d'emissió atòmica i va aplanar el camí per a la mecànica quàntica, tot i que tenia limitacions en àtoms amb més electrons. El seu llegat perdura a la comprensió actual de l'estructura atòmica.

Autor:
Data de publicació: 23 d’abril de 2021
Última revisió: 8 de setembre de 2023