Menu

Física

Hipòtesi en una investigació científica: definició i tipus

Hipòtesi en una investigació científica: definició i tipus

La hipòtesi és un concepte central al món de la investigació científica. És una suposició, una conjectura educada que es fa abans d'emprendre un estudi o experiment.

Aquest concepte científic exerceix un paper fonamental en la ciència, ja que guia la investigació, proporciona direcció i permet als científics provar les seves idees. 

Definició dhipòtesis

Una hipòtesi és una declaració temptativa que suggereix una relació entre dues o més variables. En altres paraules, és una suposició informada que es fa servir com a punt de partida per a la investigació.

Aquesta declaració pot estar abonada per la literatura existent o per observacions prèvies, però no es pren com un fet. En el seu lloc, se sotmet a proves i avaluació crítica per determinar-ne la validesa.

En general, una hipòtesi consta de dues parts principals:

 • Declaració de la relació entre variables: Això implica especificar com es creu que una variable afecta una altra. Per exemple, "L'exposició a la llum solar disminueix la concentració de melanina a la pell."

 • Predicció del resultat esperat: La hipòtesi ha d'incloure també una predicció sobre el resultat que s'espera si la relació especificada és certa. Seguint l'exemple anterior, "Si l'exposició a la llum solar disminueix la concentració de melanina a la pell, aleshores les persones que passen més temps al sol tindran una pell més clara."

Importància en la investigació científica

Hipòtesi en una investigació científica: definició i tipusLa importància de la hipòtesi a la investigació científica és innegable.

En primer lloc, serveix com el far que guia el procés de recerca, i proporciona una direcció clara i un propòsit als científics. En definir la relació entre variables i predir els resultats esperats, la hipòtesi actua com un marc de treball que permet als investigadors enfocar-se a la recopilació de dades rellevants i dissenyar experiments apropiats. Aquesta orientació estalvia recursos valuosos i temps, evitant l'exploració a cegues.

A més, fomenta l'esperit crític i la rigor en la ciència. En ser sotmesa a proves i anàlisis, una hipòtesi pot ser recolzada o refutada, cosa que porta a una comprensió més profunda del fenomen estudiat.

Les hipòtesis reeixides obren la porta a noves investigacions i descobriments, mentre que les hipòtesis refutades poden portar a la reformulació de preguntes i la generació de noves conjectures.

Tipus d'hipòtesis

Hi ha diversos tipus d'hipòtesis a la investigació científica, i la seva elecció depèn del tipus d'estudi que s'estigui duent a terme. Alguns dels tipus més comuns inclouen:

 • Hipòtesi nul·la (H0): estableix que no hi ha una relació significativa entre les variables estudiades. Els científics intenten refutar la hipòtesi nul·la durant la investigació.

 • Hipòtesi alternativa (H1 o Ha): planteja que hi ha una relació significativa entre les variables. És el contrari de la hipòtesi nul·la i és la que els científics esperen recolzar amb les seves dades.

 • Hipòtesi descriptiva: s'utilitza per descriure un fenomen o una relació sense fer afirmacions específiques sobre la direcció de la relació. Per exemple, “Hi ha una relació entre el consum de cafeïna i la pressió arterial”.

 • Hipòtesi causal: suggereixen que una variable afecta directament una altra. Per exemple, "La manca d´exercici augmenta el risc d´obesitat".

 • Hipòtesi correlacional: es fan servir per explorar la relació entre dues variables sense afirmar que una causa a l'altra. Per exemple, “hi ha una correlació positiva entre el consum d'aliments rics en greixos i el colesterol alt”.

Formulació pas a pas

La formulació d‟una hipòtesi efectiva és un procés clau en la investigació científica. Aquí hi ha alguns passos a seguir per crear una hipòtesi sòlida:

 1. Identificar el problema o pregunta de recerca: Comença per definir clarament el problema o la pregunta que desitges abordar al teu estudi. Què vols investigar?

 2. Revisió de la literatura: Investiga la literatura existent per comprendre què s'ha estudiat prèviament sobre el tema. Això us ajudarà a construir una base sòlida per a la vostra hipòtesi.

 3. Definir les variables: Identifica les variables independents (les que manipularàs o estudiaràs) i les variables dependents (les que mesuraràs o analitzaràs).

 4. Especificar la relació i la predicció: Formula la relació entre les variables i fes una predicció sobre el resultat esperat, com es va esmentar anteriorment.

 5. Sigueu específic i clar: Assegureu-vos que la vostra hipòtesi sigui clara, específica i falsificable. Ha de ser prou precisa perquè puguis provar o refutar mitjançant evidència empírica.

 6. Disseny de lexperiment o estudi: Dissenya un experiment o un estudi que et permeti provar la teva hipòtesi. Defineix com recopilaràs dades i quins mètodes utilitzaràs.

Exemple pràctic

Hipòtesi en una investigació científica: definició i tipusSuposem que estem interessats a investigar si el consum regular de fruites i verdures fresques té un efecte positiu en la salut cardiovascular. Podríem formular la hipòtesi de la següent manera:

En primer lloc, establim la hipòtesi nul·la (H0): No hi ha diferència significativa en la salut cardiovascular entre les persones que consumeixen fruites i verdures fresques i les que no ho fan.

A continuació fem la hipòtesi alternativa (Ha): Les persones que consumeixen fruites i verdures fresques regularment tenen una millor salut cardiovascular que les que no ho fan.

Autor:
Data de publicació: 11 d’octubre de 2023
Última revisió: 11 d’octubre de 2023