Menu

Física

Investigació científica: tècniques i mètodes científic

Investigació científica: tècniques i mètodes científic

La investigació científica és un procés sistemàtic i rigorós mitjançant el qual es busca obtenir coneixements nous, ampliar la comprensió existent i resoldre problemes o respondre preguntes a l'àmbit de la ciència.

És un mètode ordenat i estructurat que implica formular una hipòtesi o pregunta de recerca, dissenyar un pla destudi, recol·lectar i analitzar dades, i arribar a conclusions basades en evidència.

Aquest procés segueix un enfocament basat en l'observació i l'experimentació, utilitzant mètodes i tècniques específiques per recopilar dades de manera objectiva i fiable.

Els científics utilitzen tant la investigació experimental, on manipulen variables i controlen condicions per observar-ne els efectes, com la investigació observacional, on s'observen fenòmens en el seu context natural sense intervenir-hi.

El procés de recerca científica implica revisar la literatura existent sobre el tema, formular una pregunta de recerca clara, dissenyar un experiment o estudi per respondre aquesta pregunta, recopilar i analitzar dades, interpretar els resultats i treure'n conclusions basades en l'evidència obtinguda.

La investigació científica inclou una àmplia gamma de disciplines, com la física, la química, la biologia, la medicina, la psicologia, la sociologia, l'astronomia, entre d'altres. Contribueix a l'avenç del coneixement humà i al desenvolupament de noves tecnologies, així com a la resolució de problemes pràctics i la presa de decisions informades a diferents camps.

Tècniques de recerca

Hi ha diverses tècniques de recerca científica que els investigadors utilitzen per recol·lectar dades i obtenir resultats fiables. A continuació, s'esmenten algunes de les tècniques més comunes:

 1. Observació: Aquesta tècnica implica la recol·lecció sistemàtica de dades a través de l'observació directa de fenòmens o comportaments al seu entorn natural. Es pot fer de forma participativa, on l'investigador forma part del grup que està sent observat, o no participant, on l'investigador observa des de fora sense interactuar.

 2. Experiment: És una tècnica que es fa servir per investigar relacions causa-efecte entre variables. Implica manipular deliberadament una o més variables independents i mesurar-ne els efectes que tenen sobre una variable dependent.

 3. Enquesta: És una tècnica de recerca que consisteix a recopilar dades mitjançant la formulació de preguntes estandarditzades a una mostra representativa dindividus.

 4. Entrevistes: Les entrevistes són una tècnica qualitativa en què l'investigador fa preguntes obertes als participants per obtenir informació detallada sobre les seves experiències, opinions i coneixements.

 5. Estudi de cas: Aquesta tècnica s'utilitza per investigar a fons un fenomen o una situació particular dins del seu context real.

 6. Revisió bibliogràfica: inclou la recopilació i l'anàlisi crítica de la literatura científica existent sobre un tema en particular. Permet obtenir una visió general dels coneixements previs, identificar llacunes en la investigació i donar suport a teories o hipòtesis amb evidència existent.

Els científics

Els científics són els professionals dedicats a lestudi i la investigació sistemàtica de fenòmens naturals, socials i tecnològics amb lobjectiu dobtenir coneixements i comprendre el món que ens envolta.

El seu treball es basa en el mètode científic, un enfocament rigorós i sistemàtic per formular preguntes, dissenyar experiments o estudis, recol·lectar i analitzar dades i arribar a conclusions basades en evidència.

Sovint s'especialitzen en una àrea específica de coneixement i poden fer investigacions teòriques, experimentals o observacionals, segons el camp d'estudi.

Els científics també han de comunicar les seves troballes a través de publicacions científiques, presentacions i conferències perquè altres investigadors puguin revisar, replicar i construir sobre el seu treball.

A més de dur a terme investigacions, els científics també poden exercir altres funcions importants, com:

 1. Formulació dhipòtesis i preguntes de recerca.

 2. Disseny dexperiments i estudis.

 3. Recol·lecció i anàlisi de dades.

 4. Desenvolupament i aplicació de teories i models.

 5. Publicació de resultats a revistes científiques.

 6. Participació en conferències i presentacions científiques.

 7. Col·laboració amb altres científics i equips de recerca.

 8. Obtenció de finançament per a projectes de recerca.

 9. Ensenyament i mentòria d'estudiants i joves científics.

 10. Divulgació científica per al públic general.

El mètode científic

El mètode científic és un enfocament sistemàtic i rigorós utilitzat pels científics per obtenir coneixements i comprendre el món que ens envolta. Tot i que pot variar en la seva aplicació segons el camp d'estudi i el problema específic, generalment segueix els passos següents:

 1. Observació: El procés comença amb l‟observació d‟un fenomen o una situació particular. A partir d‟aquesta observació, el científic formula una pregunta o identifica un problema de recerca.

 2. Formulació dhipòtesis: Una hipòtesi és una explicació temptativa o una possible resposta a la pregunta de recerca. Es basa en coneixements previs i en lobservació inicial. La hipòtesi ha de ser específica, verificable i susceptible de ser sotmesa a proves.

 3. Disseny experimental o estudi: En aquesta etapa, es planifica el disseny de lexperiment o estudi per posar a prova la hipòtesi. Es determinen les variables que es mesuraran i s'estableixen els procediments i les condicions sota les quals es durà a terme la investigació.

 4. Recol·lecció de dades: Es duu a terme la recol·lecció de dades segons el disseny experimental o l'enfocament metodològic triat.

 5. Anàlisi de dades: Un cop s'han recopilat les dades, se'n fa l'anàlisi utilitzant tècniques estadístiques o altres mètodes apropiats.

 6. Interpretació de resultats: Els resultats obtinguts s'interpreten en el context de la hipòtesi i la pregunta de recerca. S'hi analitzen les implicacions i les conclusions que es poden extreure de les dades. Savalua si els resultats són consistents amb les expectatives i si hi ha necessitat dajustar o reformular la hipòtesi inicial.

 7. Comunicació de resultats: Els resultats i les conclusions es comuniquen a la comunitat científica i/o al públic en general. Això es pot fer a través de publicacions a revistes científiques, presentacions en conferències, informes tècnics o altres mitjans de difusió.

Autor:
Data de publicació: 27 de juny de 2023
Última revisió: 27 de juny de 2023