Menu

Cinemàtica

Tipus de moviment en física: conceptes i exemples

Tipus de moviment en física: conceptes i exemples

La física és una disciplina que busca entendre i descriure com els objectes es mouen a l'espai i el temps. El moviment és una part fonamental de la nostra realitat i el seu estudi ens permet comprendre i predir una àmplia varietat de fenòmens.

En aquesta secció, explicarem els diferents tipus de moviment que estudia la cinemàtica, les seves característiques bàsiques i proporcionarem exemples per il·lustrar-ne cadascun.

Moviment rectilini uniforme (MRU)

El moviment rectilini uniforme, o MRU, es caracteritza per un objecte que es desplaça en línia recta a una velocitat constant. En aquest tipus de moviment, la velocitat no canvia en termes de magnitud ni de direcció, cosa que significa que l'objecte recorre distàncies iguals en intervals de temps iguals.

Exemples

Un automòbil viatjant a una carretera recta a una velocitat constant representa un exemple típic de MRU. Quan un atleta corre a una velocitat constant a una pista recta, també es troba a MRU.

Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

Tipus de moviment en física: conceptes i exemplesEl moviment rectilini uniformement accelerat, o MRUA, implica un canvi constant a la velocitat d'un objecte. Aquest canvi pot ser positiu (augment de velocitat) o negatiu (disminució de velocitat) durant intervals de temps iguals.

Exemples

El llançament d'un objecte cap amunt i la posterior caiguda lliure a causa de la força de la gravetat il·lustren el MRUA.

Quan un vehicle s'atura gradualment a una carretera o comença a accelerar després d'aturar-se en un semàfor, també estem observant un MRUA.

Moviment circular uniforme (MCU)

El moviment circular uniforme, o MCU, involucra el desplaçament d'un objecte en una trajectòria circular al voltant d'un punt fix anomenat centre de rotació. En aquest tipus de moviment, la velocitat de l'objecte canvia constantment, però la velocitat angular (la velocitat de rotació) roman constant.

Exemples

Un nen en un carrusel que gira al voltant d'un pal central representa un exemple quotidià de MCU.

El gir de la turbina de vapor d'una central nuclear també és un exemple de MCU excepte a les fases d'arrencada, parada o variació de potència del reactor.

A l'astronomia, els planetes es mouen en òrbites circulars al voltant del Sol, cosa que també és un tipus de moviment circular uniforme.

Moviment circular uniformement accelerat (MCUA)

Tipus de moviment en física: conceptes i exemplesEl moviment circular uniformement accelerat o MCUA implica un canvi constant en la velocitat angular d'un objecte. Això vol dir que la velocitat de rotació de l'objecte augmenta o disminueix constantment durant intervals de temps iguals.

Exemples

Quan una roda gira i la velocitat angular augmenta gradualment, estem presenciant un MCUA.

De la mateixa manera, un objecte en una òrbita, com un satèl·lit artificial que canvia la velocitat angular a mesura que es mou al voltant de la Terra, il·lustra aquest tipus de moviment.

Moviment parabòlic

El moviment parabòlic és una combinació de moviment horitzontal i vertical que dóna com a resultat una trajectòria en forma de paràbola. En aquest tipus de moviment, un objecte es desplaça seguint una trajectòria corba.

Exemples

El llançament d´una pilota de beisbol que segueix una trajectòria parabòlica abans de caure és un exemple típic de moviment parabòlic.

De manera semblant, un projectil disparat des d'un canó segueix una trajectòria parabòlica abans d'impactar en un objectiu.

Moviment ondulatori

El moviment ondulatori implica la propagació d'una pertorbació mitjançant un medi o fins i tot en el buit en forma d'ones. Aquestes ones poden ser de dos tipus: 

  • Ones transversals, on la vibració és perpendicular a la direcció de propagació.

  • Ones longitudinals, on la vibració és paral·lela a la direcció de propagació.

Exemples

Les ones sonores que viatgen a través de l'aire són exemples de moviment ondulatori. També, les ones a la superfície d'un llac o mar representen ones ondulatòries. 

La radiació electromagnètica, que inclou la llum visible, les ones de ràdio, els raigs X, els raigs gamma i d'altres formes de radiació, es propaga en forma d'ones electromagnètiques a través de l'espai. Aquestes ones electromagnètiques consisteixen en camps elèctrics i magnètics oscil·lants que varien en el temps i l'espai.

Autor:
Data de publicació: 19 d’octubre de 2023
Última revisió: 19 d’octubre de 2023