Menu

Física

Velocitat del so: què és, de què depèn i valors d'exemple

Velocitat del so: què és, de què depèn i valors d'exemple

La velocitat del so és un concepte fonamental en la física i l'acústica que té una gran importància en diversos camps del coneixement.

Aquest article es proposa examinar detalladament la velocitat del so, la definició, els factors d'influència i les aplicacions en una varietat de disciplines científiques i tecnològiques.

Definició i concepte

La velocitat del so, denotada com a "c", és una magnitud que representa la rapidesa amb què les ones sonores es propaguen a través d'un mitjà material determinat. Es tracta d'una propietat intrínseca del medi esmentat, i el seu valor varia depenent de les característiques d'aquest últim.

En un medi homogeni i isotròpic, com l'aire a una temperatura i pressió estàndard, la velocitat del so se situa al voltant dels 343 metres per segon (m/s). Tot i això, és important assenyalar que aquesta velocitat pot canviar significativament en funció de diversos factors físics i ambientals.

Factors que influeixen en la velocitat del so

La velocitat del so en un mitjà donat està determinada principalment per tres factors clau:

1. Densitat del medi

Velocitat del so: què és, de què depèn i valors d'exempleLa densitat del medi a través del qual es propaga el so és un factor fonamental en la determinació de la velocitat. En general, en medis més densos, com els sòlids, el so es propaga més ràpidament que en medis menys densos, com els gasos.

Això és perquè les partícules en un medi dens estan més properes entre si, cosa que permet una transmissió més eficient de l'energia sonora.

2. Elasticitat del medi

L'elasticitat del medi és una altra de variable determinant. L'elasticitat es refereix a la capacitat del medi per deformar-se i recuperar-ne la forma original després d'una pertorbació.

En medis elàstics, com els sòlids, les partícules poden vibrar amb més facilitat i, per tant, el so es propaga més ràpid. En contrast, en medis menys elàstics, com els líquids i els gasos, la velocitat del so és més baixa.

3. Temperatura

La temperatura del medi també té un impacte significatiu a la velocitat del so.

A temperatures més altes, les partícules d'un medi tenen més energia cinètica i, per tant, vibren amb més amplitud. Això porta a una velocitat del so més ràpida en medis calents. Per altra banda, a temperatures més baixes, la velocitat del so disminueix.

4. Pressió i humitat

La pressió i la humitat del medi poden afectar la velocitat del so, encara que la seva influència és menor en comparació dels factors anteriors. En condicions d'alta pressió, com en l'oceà profund, la velocitat del so pot augmentar lleugerament.

La humitat, per part seva, pot alterar la velocitat del so a l'aire, encara que aquests canvis solen ser petits i menys significatius que els efectes de la temperatura i la densitat.

Exemples en diferents condicions

A continuació, es presenta una taula amb exemples de velocitats del so en diferents medis i condicions.

Mitjà

Velocitat del so (m/s)

Velocitat del so (km/h)

Aire (20°C)

343

1235

Aigua (20°C)

1480

5328

Acer

5000-6000

18000-21600

Fusta (roure)

3300

11880

Formigó

3200-3600

11520-12960

Glicerina (20°C)

1920

6912

Heli (20°C)

965

3474

Vidre

4540

16344

Diamant

12000

43200

Oxigen (0°C)

316

1137

Hidrogen (0°C)

1280

4608

Les velocitats de la taula són aproximades i poden variar lleugerament segons les condicions específiques del medi.

Com es pot observar, la velocitat del so és més ràpida en medis més densos i elàstics, com l'acer i el diamant, i més lenta en medis menys densos, com l'aire i els gasos lleugers. A més, la temperatura també exerceix un paper significatiu en la velocitat del so, com s'evidencia en els exemples d'oxigen i hidrogen a temperatures diferents.

Aplicacions en disciplines científiques

La velocitat del so és una magnitud de gran rellevància en nombrosos camps de la ciència i la tecnologia.

A continuació, es presenten algunes de les aplicacions més destacades:

Acústica i música

Velocitat del so: què és, de què depèn i valors d'exempleEn l'àmbit de la música i l'acústica, la velocitat del so és essencial per entendre com es produeixen i es perceben els sons. Els músics i tècnics de so han de considerar la velocitat del so en dissenyar instruments musicals i sistemes de so en espais grans per aconseguir una reproducció fidel de les freqüències i tonalitats desitjades.

Medicina

L'ecografia mèdica utilitza la velocitat del so per determinar la profunditat i la distància dels teixits dins del cos humà.

En emetre ones sonores i mesurar el temps que triguen a tornar després de rebotar als teixits, els equips d'ecografia poden generar imatges precises d'òrgans i estructures internes.

Geofísica

La velocitat del so és una eina fonamental a l'exploració geofísica.

A la prospecció sísmica, per exemple, es generen ones sonores a la superfície de la Terra i es registren els temps d'arribada d'aquestes ones a través de diferents tipus de roques i estrats subterranis. Això permet als geòlegs i geofísics estudiar la composició i estructura del subsòl.

Enginyeria civil

A l'enginyeria civil, és crucial per a la inspecció d'estructures i la detecció de defectes. Els assaigs d'ultrasò, que utilitzen ones sonores d'alta freqüència, permeten identificar possibles problemes en materials de construcció, com ara formigó i acer, sense la necessitat de destruir les estructures.

Aviació i astronàutica

A l'aviació i l'astronàutica, la velocitat a què un objecte viatja en relació amb la velocitat del so s'anomena "número de Mach".

Superar la velocitat del so dóna lloc al fenomen conegut com a "sonic boom" o "bang sònic", que pot tenir efectes significatius en aeronaus i estructures properes.

Meteorologia

Velocitat del so: què és, de què depèn i valors d'exempleA la meteorologia, la velocitat del so s'utilitza per calcular l'altitud de les capes de l'atmosfera terrestre.

Els radiosondejos, que consisteixen en el llançament de globus meteorològics equipats amb sensors, mesuren la temperatura, la humitat i la pressió a diferents altituds i fan servir la velocitat del so per determinar la densitat de l'aire.

Autor:
Data de publicació: 3 d’octubre de 2023
Última revisió: 3 d’octubre de 2023