Menu

Física

El mètode científic: passos, característiques i exemples

El mètode científic: passos, característiques i exemples

El mètode científic és la manera com la comunitat científica procedeix per desenvolupar lleis científiques comprovables en la realitat mitjançant un coneixement fiable. Aquest mètode consisteix en una sèrie d'etapes sense la influència de la subjectivitat del científic que duu a terme la investigació.

Les principals característiques del mètode científic consisteixen en:

  1. Realització duna hipòtesi sobre lobjecte destudi.

  2. Recull de dades des d'un punt de vista empíric.

  3. Analitzar els resultats de les dades obtingudes de manera rigorosa.

La paternitat del mètode científic s'atribueix a Galileu Galilei al segle XVII. D'aquí ve també el nom de mètode galileà.

Què és el mètode científic?

El mètode científic és un conjunt de passos que es fan servir per investigar fenòmens i solucionar problemes. Es caracteritza per ser un procés lògic, sistemàtic i iteratiu que permet obtenir conclusions de confiança a partir de l'anàlisi d'evidència.

Els passos del mètode científic solen resumir-se en les etapes següents: formulació d'hipòtesis, recol·lecció de dades, anàlisi de dades, interpretació de resultats i elaboració de conclusions.

Encara que aquestes etapes es presenten en ordre lineal, a la pràctica sol haver-hi una gran interacció entre elles.

Per què serveix el mètode científic?

El mètode científic és una forma sistemàtica de resoldre problemes o de respondre preguntes mitjançant l'ús de la lògica i l'evidència empírica. En poques paraules, el mètode científic és un procés per fer descobriments o solucionar problemes de manera organitzada i metòdica.

El mètode científic és una forma sistemàtica de recerca que cerca trobar respostes a preguntes sobre les ciències naturals, observacions realitzades a la vida quotidiana.

Passos del mètode científic

A continuació es detallen les diferents etapes del mètode científic:

1. Formulació dun problema: El primer pas per aplicar el mètode científic és formular un problema o pregunta a investigar. La pregunta formulada pot ésser desencadenada per la curiositat natural o pel desig de resoldre un problema pràctic.

2. Recol·lecció de dades: Un cop s'ha formulat el problema, cal recopilar dades rellevants per tractar de respondre la pregunta plantejada. Les dades es poden obtenir a través de l'observació directa o indirecta, la investigació bibliogràfica o l'experiment.

3. Construir un model: Un cop reunides les dades, cal construir un model per intentar explicar els resultats obtinguts. Això implica desenvolupar hipòtesis i teories que descriuen el problema plantejat.

4. Realització de proves: Els models s'han de sotmetre a proves per verificar-ne la validesa i la precisió. Aquestes proves poden ser realitzades mitjançant experiments controlats o anàlisis estadístiques.

5. Anàlisi dels resultats: El darrer pas del mètode científic implica analitzar els resultats obtinguts i avaluar si es confirmen o refuten les hipòtesis realitzades prèviament. Això permet identificar les conclusions a què s'arriba sobre el tema estudiat.

Tipus de mètodes científics

A continuació es presenten els diferents tipus de mètodes científics:

1. Mètode inductiu: obté conclusions generals a partir d‟un conjunt de dades o fets particulars. Per exemple, si observem que tots els gats que hem vist tenen cabells, podem deduir que tots els gats tenen cabells.

2. Mètode deductiu: genera conclusions particulars a partir duna premissa general. Per exemple, si sabem que tots els gats tenen cabells, podem deduir que el gat que acabem de veure també té cabells.

3. Mètode experimental: estableix relacions entre variables i es basa en la manipulació d'un o més elements. Per exemple, si volem comprovar si cert medicament millora el rendiment físic, farem una prova controlada on alguns subjectes prenen el medicament i d'altres no.

4. Mètode estadístic: aquest mètode s'utilitza per analitzar dades quantitatives i extreure'n conclusions generals. Per exemple, si recopilem informació sobre el nivell educatiu dels habitants d'una ciutat determinada, podem fer servir tècniques estadístiques per treure conclusions sobre la mitjana d'escolaritat en aquesta zona.

Exemple de mètode científic

La majoria de les lleis de la física s'han obtingut a partir del mètode científic. Alguns exemples són el descobriment de la radioactivitat per part d'Antoine Henri Becquerel o el principi d'Arquimedes que explica la raó per la qual els globus aerostàtics poden volar.

A continuació desenvolupem un mètode científic per demostrar o rebutjar la hipòtesi del principi d'Arquimedes:

Exemple del principi d'Arquimedes

El principi d'Arquimedes és una llei de la mecànica de fluids que diu que un objecte completament submergit en un fluid desplaça un volum de líquid equivalent al volum del mateix objecte.

Aplicant els passos anteriors podem verificar el següent:

  1. Observació: quan se submergeix un objecte en un tanc d‟aigua observem que el nivell de l‟aigua puja i volem saber si la diferència de nivell depèn del volum de l‟objecte.

  2. Recull de dades: recollim dades de diferents objectes i líquids calculant-ne els volums i la densitat de cada líquid.

  3. Construir el model: definim una sèrie de proves i assaigs en què submergim els diferents objectes en diferents líquids.

  4. Realització de la prova: durant els experiments mesurem el volum de líquid desplaçat.

  5. Anàlisi de resultats: comparem el volum del líquid desplaçat i el comparem amb el volum de l'objecte submergit. Observem quina relació hi ha entre tots dos volums i acceptem o rebutgem la hipòtesi inicial.

Autor:
Data de publicació: 13 de març de 2023
Última revisió: 13 de març de 2023