Menu

Química

Energia d'activació: què és, diagrama i exemples

Energia d'activació: què és, diagrama i exemples

L'energia d'activació és un concepte fonamental en la química i la cinètica química que juga un paper crucial en la comprensió de les reaccions químiques. Aquest concepte ens permet entendre per què algunes reaccions tenen lloc ràpidament mentre que altres són molt més lentes.

Què és l'energia d'activació?

L'energia d'activació (Ea) és la quantitat mínima d'energia que cal proporcionar a les molècules o partícules reactants perquè puguin reaccionar i esdevenir productes químics.

En altres paraules, representa la barrera d'energia que cal superar perquè passi una reacció química. Aquesta barrera es deu a la necessitat de trencar enllaços químics a les molècules reactants abans que puguin formar-se nous enllaços als productes.

Diagrama d'energia d'activació


Energia d'activació: què és, diagrama i exemplesUn diagrama d'energia d'activació és una representació gràfica que sutilitza en química per il·lustrar l'energia involucrada en una reacció química. Aquest tipus de diagrama mostra com canvia l'energia durant el curs duna reacció química des dels reactants fins als productes. És una eina útil per comprendre la cinètica química i com les reaccions químiques ocorren a nivell molecular.

En un diagrama d'energia típica d'activació, l'eix vertical representa l'energia potencial, mentre que l'eix horitzontal representa la progressió de la reacció des dels reactants fins als productes.

Factors que afecten l'energia d'activació

L'energia d'activació no és constant i pot variar segons diversos factors, com ara la temperatura, la concentració de reactants, la presència de catalitzadors i la naturalesa de les substàncies químiques involucrades.

Temperatura

A mesura que augmenta la temperatura, la velocitat mitjana de les molècules també augmenta, fet que augmenta la probabilitat que les molècules col·lisionin amb l'energia cinètica suficient per superar la barrera d'energia d'activació.

Per tant, les reaccions tendeixen a ser més ràpides a temperatures més altes.

Concentració de reactants

Com més concentració de reactants, augmenta la freqüència de col·lisions entre les molècules, la qual cosa pot augmentar la probabilitat que les col·lisions tinguin l'energia necessària per superar la barrera d'energia d'activació.

Catalitzadors

Els catalitzadors són substàncies que acceleren les reaccions químiques en proporcionar una ruta alternativa de reacció amb menys energia d'activació. Els catalitzadors no es consumeixen a la reacció i poden facilitar la formació de productes més ràpidament.

Exemples d'aplicacions a la vida quotidiana

L'energia d'activació és un concepte fonamental a la vida quotidiana i en nombrosos processos industrials.

Energia d'activació: què és, diagrama i exemplesAlguns exemples inclouen:

  • Digestió : Els enzims al nostre sistema digestiu actuen com a catalitzadors per accelerar la descomposició dels aliments en nutrients aprofitables pel cos.
  • Combustió L'energia d'activació se supera durant la combustió de combustibles fòssils, alliberant energia en forma de calor i permetent la generació d'energia elèctrica i la propulsió de vehicles.
  • Síntesi química : En la fabricació de productes químics i farmacèutics, els químics poden ajustar les condicions de reacció i utilitzar catalitzadors per controlar l'energia d'activació i obtenir productes desitjats de manera eficient.
  • Alimentació A la indústria alimentària, l'energia d'activació és rellevant per a processos com la cocció, la fermentació i la pasteurització. Aquests processos es duen a terme a temperatures i condicions específiques per garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels productes.
  • Automoció : En els motors de combustió interna, l'energia d'activació està relacionada amb la ignició de la barreja aire-combustible. L'espurna d'encesa subministra l'energia inicial necessària per iniciar la combustió i alliberar energia mecànica que impulsa el vehicle.
  • Medi ambient La comprensió de l'energia d'activació també és important en la degradació de contaminants i la remediació ambiental. Els processos d'oxidació i descomposició de compostos tòxics requereixen sovint l'addició d'energia d'activació per accelerar la degradació i eliminar els contaminants.
Autor:
Data de publicació: 7 de setembre de 2023
Última revisió: 7 de setembre de 2023