Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Avantatges de l'energia nuclear

Avantatges de l'energia nuclear

L'ús de l'energia nuclear comporta certa controvèrsia. Les principals desavantatges de l'energia nuclear són àmpliament conegudes, sobretot les que es refereixen als problemes mediambientals de contaminació en cas d' incidents o accidents nuclears.

Tanmateix, els avantatges de l'energia nuclear són prou importants com per mantenir aquesta tecnologia activa. El principal ús d'aquesta tecnologia basada en la manipulació dels àtoms és la generació d'energia elèctrica, la qual es considera una forma d'energia no renovable.

Tot i això, hi ha altres usos de l'energia nuclear en camps tan importants com la medicina, control de plagues, etc.

Avantatges de l'energia nuclear per a la generació d'electricitat

Mitjançant les reaccions de fissió nuclear s'obté una gran quantitat d'energia tèrmica que es pot transformar posteriorment en electricitat. Aquest procés de conversió es realitza en les centrals nuclears de potència.

El principal avantatge de la generació d'electricitat mitjançant l'energia atòmica en comparació amb la major part de les energies renovables és que es pot regular la producció elèctrica en el temps. Això vol dir que depenent de la demanda elèctrica els responsables de la central atòmica pot augmentar o disminuir la potència del reactor nuclear. D'altra banda, la producció energètica mitjançant les energies renovables depèn de factors com horaris factors climàtics, etc. Per exemple, durant horaris nocturns o dies ennuvolats l'energia solar no pot produir electricitat. En el cas de l'energia eòlica aquesta depèn de la intensitat del vent que pot coincidir o no amb la demanda en un moment determinat.

Els recursos restants de combustibles fòssils són limitats, de manera que si tota la generació energètica seguís basant-se en el carbó, el gas natural o el petroli a mesura que els recursos baixessin els preus augmentaria fins a arribar a nivells insostenibles.

L'energia nuclear disposa de l'avantatge que el combustible nuclear utilitzat, generalment urani enriquit o plutoni ofereix un gran rendiment. Amb molt poca quantitat d'urani es pot obtenir una gran quantitat d'energia. Això suposa un estalvi en matèria primera però també en transports, extracció i manipulació del combustible nuclear. El cost del combustible nuclear (generalment urani) suposa el 20% del cost de l'energia generada.

Avantatges mediambientals de l'energia nuclear

Els avantatges de l'energia nuclear en termes mediambientals són significatives quan es comparen amb els desavantatges de les centrals tèrmiques.

Els avantatges de l'energia nuclear en comparació amb la producció d'electricitat mitjançant combustibles d'origen fòssil es concentren principalment en l'aspecte mediambiental. Les centrals tèrmiques que utilitzen carbó o gas natural per accionar les seves turbines de vapor generen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Els gasos contaminants que surten de les centrals afavoreixen l'efecte hivernacle i per tant contribueixen a augmentar l'escalfament global del planeta.

Com es produeix l'escalfament global?

La radiació solar que que arriba a la Terra contenen una gran quantitat d'energia. Una part d'aquesta energia serveix per escalfar el planeta i una altra pari surt reflectida una altra vegada a l'exterior com si es tractés d'un mirall. En part, és important que part d'aquesta calor es quede a la Terra ja que si això no succeís el planeta es congelaria.

El que passa amb la contaminació és que els gasos d'efecte hivernacle es queden a l'atmosfera fent una capa. Quan la radiació s'ha reflectit en la terra i torna a sortir a l'espai exterior xoca contra aquesta capa contaminant i torna parcialment a la Terra novament. Per aquest motiu, la terra si calenta en excés.

aplicacions mèdiques

Un altre avantatge de l'energia nuclear és que es pot utilitzar en altres aplicacions, algunes tan importants com la medicina nuclear.

La medicina nuclear empra els isòtops radioactius i altres aspectes relacionats amb l'energia atòmica per a la prevenció, diagnòstic, terapèutica i investigació mèdica. Les aplicacions clíniques dels radiofàrmacs abasten pràcticament a totes les especialitats mèdiques.

En l'actualitat, la major part dels hospitals i centres sanitaris disposen d'un Departament de Radiologia i d'un Departament de medicina nuclear, i empren mètodes radioquímics de laboratori per a diagnòstic i investigació d'una gran varietat de malalties.

Autor:

Data de publicació: 28 de maig de 2019
Última revisió: 26 de maig de 2019