Menu

Energia nuclear

Quins són els beneficis de lenergia nuclear?

L'ús de l'energia nuclear a l'àmbit civil presenta nombrosos beneficis per a la societat.

Quins són els beneficis de lenergia nuclear?

La generació d'electricitat és el principal ús de l'energia nuclear i quan parlem dels avantatges i els desavantatges d'aquest tipus d'energia ens concentrem únicament a les centrals nuclears. Una central nuclear és una instal·lació que genera electricitat a partir de la divisió dels nuclis dels àtoms d'urani que es produeixen als reactors nuclears de la central.

Aquest mètode de generació denergia elèctrica és un punt de controvèrsia en la societat. Els desavantatges de l'energia nuclear són sobretot notables en el cas d'accidents nuclears. No obstant això, hi ha moltes altres aplicacions de les quals ens beneficiem.

A continuació presentarem una llista dels beneficis de la tecnologia nuclear.

1. Generació d'electricitat

Una planta nuclear produeix energia a partir de les reaccions de fissió dels nuclis d'urani. Les reaccions de fissió nuclear generen una gran quantitat denergia tèrmica que es pot transformar posteriorment en electricitat. Aquest procés de conversió es realitza a les centrals nuclears de potència.

Obtenció d'electricitat a demanda

El principal benefici de la generació delectricitat mitjançant lenergia atòmica en comparació amb la major part de les energies renovables és que es pot regular la producció elèctrica en el temps. 

Això vol dir que depenent de la demanda elèctrica els responsables de les plantes nuclears poden augmentar o disminuir la potència del reactor nuclear.

D'altra banda, la producció energètica mitjançant les energies renovables depèn de factors com ara horaris, factors climàtics, etc. Per exemple, durant horaris nocturns o dies ennuvolats, l'energia solar no pot produir electricitat. En el cas de l'energia eòlica, aquesta depèn de la intensitat del vent que pot coincidir o no amb la demanda en un moment determinat.

Reducció d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle

Els recursos restants de combustibles fòssils són limitats, de manera que si tota la generació energètica seguís basant-se en el carbó, el gas natural o el petroli a mesura que els recursos baixessin els preus augmenten fins a arribar a nivells insostenibles.

Major eficiència energètica per unitat de combustible

Lenergia nuclear disposa de lavantatge que el combustible nuclear utilitzat, generalment urani enriquit o plutoni ofereix un gran rendiment. Amb molt poca quantitat durani es pot obtenir una gran quantitat denergia. Això suposa un estalvi en matèria primera, però també en transports, extracció i manipulació del combustible nuclear. El cost del combustible nuclear (generalment urani) suposa el 20% del cost de lenergia generada.

Actualment s'està treballant en el desenvolupament de la fusió nuclear que augmentaria encara més l'eficiència i reduiria el risc de fugides radioactives.

2. Beneficis mediambientals

Els beneficis de l'energia nuclear en termes mediambientals són significatius quan es comparen amb els desavantatges de les centrals tèrmiques.

Els avantatges de lenergia nuclear en comparació amb la producció delectricitat mitjançant combustibles dorigen fòssil es concentren principalment en laspecte mediambiental. Les centrals tèrmiques que utilitzen carbó o gas natural per accionar les turbines de vapor generen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Els gasos contaminants que surten de les centrals afavoreixen l'efecte hivernacle i, per tant, contribueixen a augmentar l'escalfament global del planeta.

Com es produeix l'escalfament global?

La radiació solar que arriba a la Terra conté una gran quantitat denergia. Una part d'aquesta energia serveix per escalfar el planeta i una altra part surt reflectida una altra vegada a l'exterior com si fos un mirall. En part, és important que part d'aquesta calor es quedi a la Terra ja que si això no passés el planeta es congelaria.

El que passa amb la contaminació és que els gasos amb efecte d'hivernacle es queden a l'atmosfera fent una capa. Quan la radiació s'ha reflectit a la terra i torna a sortir a l'espai exterior xoca contra aquesta capa contaminant i torna parcialment a la Terra novament. Per això, la Terra s'escalfa en excés.

3. Aplicacions mèdiques

Un altre avantatge de l'energia nuclear és que es pot utilitzar en altres aplicacions, algunes de tan importants com la medicina nuclear.

La medicina nuclear empra els isòtops radioactius i altres aspectes relacionats amb l'energia atòmica per a la prevenció, el diagnòstic, la terapèutica i la investigació mèdica. Les aplicacions clíniques dels radiofàrmacs abasten pràcticament totes les especialitats mèdiques.

Actualment, la major part dels hospitals i centres sanitaris disposen d'un Departament de Radiologia i d'un Departament de medicina nuclear, i utilitzen mètodes radioquímics de laboratori per al diagnòstic i la recerca d'una gran varietat de malalties.

Autor:

Data de publicació: 28 de maig de 2019
Última revisió: 14 de novembre de 2021