Menu

Radioactivitat

Decaïment radioactiu: què és, tipus, fórmula i exemples

Decaïment radioactiu: què és, tipus, fórmula i exemples

El decaïment radioactiu és un fenomen físic que implica la transformació espontània de nuclis atòmics inestables en altres de més estables.

Este proceso nuclear desempeña un papel crucial en la física nuclear y tiene implicaciones significativas en campos como la medicina y la datación geológica.

¿Qué es el decaimiento radioactivo?

El decaimiento radioactivo es un proceso físico que ocurre en los núcleos atómicos, la parte central de un átomo que contiene protones y neutrones.

La estabilidad de un núcleo depende de la relación entre la fuerza nuclear que lo mantiene unido y la fuerza electromagnética que tiende a repeler los protones cargados positivamente. Cuando esta relación se desequilibra y el núcleo se vuelve inestable, el proceso de decaimiento radioactivo entra en juego.

Tipos de decaimiento radioactivo

El decaimiento radioactivo puede tomar varias formas, pero los tres tipos principales son alfa (α), beta (β), y gamma (γ). Cada uno de ellos implica cambios específicos en la estructura del núcleo y la liberación de partículas o energía.

Decaimiento alfa (α)

Decaïment radioactiu: què és, tipus, fórmula i exemplesEn el decaimiento alfa, un núcleo inestable emite una partícula alfa, que consiste en dos protones y dos neutrones. Esta partícula tiene una alta energía y carga eléctrica positiva, lo que la hace fácilmente detectable.

Un ejemplo común de decaimiento alfa es la desintegración del uranio-238 en torio-234, liberando una partícula alfa en el proceso.

Decaimiento beta (β)

El decaïment beta involucra la transformació d'un neutró en un protó o viceversa dins del nucli. Quan un neutró es converteix en un protó, emet una partícula beta negativa (un electró) i un antineutrí. D'altra banda, quan un protó es converteix en un neutró, s'emet una partícula beta positiva (un positró) i un neutrí.

Aquest procés pot portar a la conversió dun element en un altre a la taula periòdica.

Un exemple de decaïment beta és la conversió del carboni-14 en nitrogen-14.

Decaïment gamma (γ)

El decaïment gamma implica lalliberament de radiació electromagnètica en forma de raigs gamma. Aquesta radiació és altament energètica i pot penetrar fàcilment la matèria, cosa que la converteix en una forma perillosa de radiació ionitzant.

Sovint, el decaïment gamma acompanya altres tipus de decaïment, com ara l'alfa i el beta, per alliberar l'excés d'energia del nucli.

Fórmula i càlcul del decaïment radioactiu

El càlcul del decaïment radioactiu es basa en una equació matemàtica que descriu com canvia l'activitat (o la quantitat de material radioactiu) d'una mostra amb el temps. Aquesta equació es coneix com la Llei del Decaïment Radioactiu. La forma general de l'equació del decaïment radioactiu és la següent:

N(t)=N 0 ·e −λt

On:

  • N(t) és la quantitat de material radioactiu que queda en el temps t.

  • N 0 és la quantitat inicial de material radioactiu al moment t=0.

  • λ és la constant de decaïment radioactiu, que està relacionada amb la vida mitjana (t ½ ) del material radioactiu mitjançant la fórmula λ=ln⁡(2) / t ½

  • t és el temps transcorregut.

Taula amb el decaïment radioactiu de materials radioactius

A continuació et presento una taula que mostra la constant de decaïment radioactiu (λ) i la vida mitjana (t ½ ) d'alguns dels principals materials radioactius:

Material radioactiu

Constant de decaïment (λ) [1/s]

Vida mitjana (t ½ ) [anys]

Urani-238 (U-238)

1.54×10 −10

4.468×10 9

Potassi-40 (K-40)

5.81×10 −10

1.277×10 9

Carboni-14 (C-14)

1.21×10 −4

5,730

Ràdio-226 (Ra-226)

2.19×10 −6

1,599

Poloni-210 (Po-210)

4.98×10 −3

138.4

Cessi-137 (Cs-137)

9.23×10 −4

30.2

Estronci-90 (Sr-90)

7.57×10 −4

28.8

Triti (H-3)

4.92×10 −3

12.3

Exemples i aplicacions

Decaïment radioactiu: què és, tipus, fórmula i exemplesEl decaïment radioactiu té una sèrie d'implicacions importants a la ciència i la tecnologia.

Algunes de les àrees en què s'utilitza o s'ha utilitzat el coneixement sobre el decaïment radioactiu inclouen:

  • Medicina nuclear En medicina nuclear, s'utilitzen isòtops radioactius per a diagnòstic i tractament. Per exemple, el iode-131 es fa servir per tractar l'hipertiroïdisme, mentre que el tecneci-99m s'empra en estudis d'imatges mèdiques com la gammagrafia òssia.
  • Datació geològica La datació per radiocarboni, basada en el decaïment beta del carboni-14, permet als científics determinar l'edat de fòssils i objectes arqueològics.
  • Generació d'energia Dins de les centrals nuclears, les reaccions de fissió nuclear que es desencadenen dins d'un reactor nuclear per generar electricitat involucren el decaïment radioactiu controlat.
  • Detectors de radiació : aquests dispositius estan basats en aquest procés físic i són fonamentals per a la seguretat nuclear i la protecció contra la radiació.

Inconvenients i preocupacions

Decaïment radioactiu: què és, tipus, fórmula i exemplesTot i les seves nombroses aplicacions beneficioses, el decaïment radioactiu també presenta desafiaments i preocupacions.

Un dels principals problemes és la gestió segura dels residus radioactius generats per la indústria nuclear. Aquests residus han de ser emmagatzemats de manera segura durant milers d'anys per la seva perillositat a llarg termini.

A més a més, l'exposició a la radiació ionitzant pot ser perjudicial per a la salut humana. La radiació pot fer malbé l'ADN i augmentar el risc de càncer i altres malalties. Per tant, és crucial mantenir un estricte control i regulació de les fonts radioactives i garantir la seguretat dels treballadors i del públic en general.

Autor:
Data de publicació: 25 de setembre de 2023
Última revisió: 25 de setembre de 2023