Menu

Radioactivitat

Fonts radioactives: què són, tipus, aplicacions i seguretat

Fonts radioactives: què són, tipus, aplicacions i seguretat

Les fonts radioactives són materials que emeten radiació ionitzant a causa de la descomposició radioactiva dels seus nuclis atòmics inestables.

Al llarg de la història, aquestes fonts han demostrat ser valuoses en diverses aplicacions, des de la medicina i la indústria fins a la investigació científica. Tot i això, el seu ús també planteja preocupacions legítimes sobre la seguretat i els riscos associats.

Què són les fonts radioactives?

Les fonts radioactives són materials que emeten radiació ionitzant a causa de la descomposició radioactiva dels seus nuclis atòmics inestables.

Aquesta radiació pot ser en forma de partícules alfa, beta o raigs gamma i s'allibera de manera contínua o intermitent a mesura que els nuclis radioactius es transformen en altres elements més estables.

Per què serveixen les fonts radioactives?

Les fonts radioactives tenen una àmplia gamma d'aplicacions a la nostra societat. A continuació, es presenten algunes de les principals àrees on s'utilitzen:

Centrals nuclears i generació denergia

Fonts radioactives: què són, tipus, aplicacions i seguretatA la generació d'energia, la fissió nuclear s'utilitza per produir electricitat en reactors nuclears i centrals nuclears.

Per a la fabricació del combustible nuclear s'utilitzen isòtops com l'Urani-235 i el Plutoni-239.

Medicina nuclear

Una de les aplicacions més notables és la medicina nuclear, on les fonts radioactives es fan servir en diagnòstic i tractament.

Isòtops com el Tecneci-99m s'utilitzen en gammagrafies per visualitzar òrgans interns i detectar malalties. Un altre exemple és el Iode-131, que es fa servir per tractar afeccions de la glàndula tiroide, com el càncer de tiroide.

Indústria i control de qualitat

A la indústria, les fonts radioactives s'utilitzen per a diverses aplicacions, com mesurar el gruix de materials i controlar la qualitat de les soldadures. Això és fonamental en la fabricació de components que requereixen precisió i durabilitat.

Investigació científica

Els científics utilitzen fonts radioactives en experiments de física nuclear i en investigacions que involucren el seguiment de substàncies en sistemes biològics.

El Carboni-14, per exemple, es fa servir per a la datació d'objectes antics i la determinació de l'edat de fòssils i artefactes arqueològics.

Seguretat i manipulació de fonts radioactives

La seguretat en el maneig de fonts radioactives és essencial per minimitzar els riscos associats.

Fonts radioactives: què són, tipus, aplicacions i seguretatA continuació, s'esmenten algunes consideracions clau:

1. Exposició controlada: És fonamental que les persones que treballen amb fonts radioactives estiguin degudament capacitades i segueixin procediments estrictes per minimitzar l'exposició a la radiació.

2. Prevenció de la contaminació: Les fonts radioactives es poden contaminar si els contenidors que les allotgen es fan malbé o es manipulen incorrectament. La contaminació radioactiva es pot propagar i ser perillosa.

3. Protecció i blindatge: L'ús de blindatges adequats i equips de detecció de radiació és essencial per garantir la seguretat dels qui treballen amb fonts radioactives i del públic en general.

4. Regulació i supervisió: Les agències governamentals i els organismes internacionals, com l'Agència Internacional d'Energia Atòmica (IAEA), supervisen i regulen estrictament l'ús de fonts radioactives per garantir que se segueixin normes de seguretat rigoroses.

Tipus de fonts radioactives segons l'origen

Les fonts radioactives es poden classificar segons l'origen:

Fonts naturals

Les fonts radioactives naturals fan referència a materials i elements radioactius que es troben a la Terra de forma inherent i no són el resultat de l'activitat humana. Aquestes fonts emeten radiació ionitzant a causa de la desintegració radioactiva dels àtoms que les componen.

Minerals radioactius

Fonts radioactives: què són, tipus, aplicacions i seguretatAlguns exemples de fonts radioactives naturals inclouen minerals radioactius com la uraninita i la torianita, que contenen urani i tori, respectivament.

A més, elements radioactius com el potassi-40, que es troba en roques i minerals, també contribueixen a la radiació natural a la Terra. Aquesta radiació és una part intrínseca de lentorn i pot variar en intensitat segons la ubicació geogràfica i la composició del sòl i les roques locals.

Raigs còsmics

Els raigs còsmics són una altra font de radiació ionitzant que influeix en la radiació natural a la Terra. Aquests raigs consisteixen en partícules carregades, com protons i nuclis d'àtoms, que provenen de l'espai exterior, majoritàriament del sol i altres fonts distants a l'univers.

A mesura que aquestes partícules travessen l'atmosfera de la Terra, interactuen amb les molècules d'aire i produeixen una cascada de partícules secundàries, incloent-hi muons i neutrons, que arriben a la superfície de la Terra.

Fonts artificials

Les fonts radioactives artificials són materials que han estat creats o modificats per l'ésser humà per emetre radiació ionitzant de manera controlada i utilitzar-se en diverses aplicacions.

Aquestes fonts són fonamentals en àrees com la medicina, la indústria i la investigació i sobretot en la fabricació i explotació de combustible nuclear a les centrals nuclears.

Exemples

Per comprendre millor la diversitat de fonts radioactives, aquí n'hi ha alguns exemples:

  • Cobalt-60 (Co-60): Utilitzat en radioteràpia per tractar el càncer i en la radiografia industrial per inspeccionar soldadures.

  •  Tecneci-99m (Tc-99m): Àmpliament utilitzat en medicina nuclear per a gammagrafies i estudis de diagnòstic.

  • Urani-235 (U-235): Utilitzat com a combustible en reactors nuclears per generar electricitat.

  • Iode-131 (I-131): utilitzat per tractar malalties de la glàndula tiroide, com el càncer de tiroide.Tritio (H-3): Utilitzat en investigacions científiques, inclòs el seguiment de reaccions químiques i biològiques.

  • Cesio-137 (Cs-137): Empleat en radiografia industrial i en el mesurament de gruixos de materials.

  • Carboni-14 (C-14): utilitzat en la datació per radiocarboni per determinar l'antiguitat d'objectes antics i fòssils.

Autor:
Data de publicació: 27 de setembre de 2023
Última revisió: 27 de setembre de 2023