Menu

Energia tèrmica. combustió

Energia tèrmica o energia calorífica

Energia tèrmica o energia calorífica

L'energia tèrmica (també energia calòrica o energia calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. En tots els materials els àtoms que formen les seves molècules estan en continu moviment ja sigui traslladant o vibrant. Aquest moviment implica que els àtoms tinguin una determinada energia cinètica a la que nosaltres anomenem calor, energia tèrmica o energia calorífica.

Si s'augmenta temperatura a un element augmenta la seva energia tèrmica; però no sempre que s'augmenta l'energia tèrmica d'un cos augmenta la seva temperatura ja que en els canvis de fase (de líquid a gas, per exemple) la temperatura es manté. Per exemple, a l'escalfar un pot d'aigua, a poc a poc li anem donant energia tèrmica i va augmentant la seva temperatura, però quan arriba als 100ºC (temperatura d'ebullició) l'energia tèrmica que li subministrem a partir d'aquest moment s'utilitza per canviar de fase (de líquid a gas, és a dir, a vapor d'aigua) però no per augmentar la seva temperatura.

Transmissió de l'energia tèrmica

L'energia tèrmica pot transmetre d'un cos a un altre seguint les lleis de la termodinàmica de tres maneres diferents:

  • Transmissió de calor per radiació.
  • Transmissió d'energia tèrmica per conducció.
  • Transmissió d'energia calorífica per convecció.

L'energia tèrmica per radiació es transmet a través d'ones electromagnètiques. És la manera amb què ens arriba l'energia tèrmica provinent del Sol. El principal exemple d'aquest cas el trobem en les instal·lacions d'energia solar tèrmica, que aprofiten la radiació solar per escalfar aigua. L'aigua calenta que s'obté d'aquestes instal·lacions solars habitualment s'utilitza per a calefacció i per a usar-la com aigua calenta sanitària.

La transmissió de l'energia tèrmica per conducció s'experimenta quan un cos calent està en contacte físic amb un altre cos més fred. L'energia es transmet sempre del cos calent al cos fred. Si ambdós cossos estan a la mateixa temperatura no hi ha transferència energètica. Quan toquem un tros de gel amb la mà part de l'energia tèrmica de la nostra mà es transfereix al gel, per això tenim sensació de fred.

energia calorífica

La transmissió de l'energia tèrmica per convecció es produeix quan es traslladen les molècules calentes d'un costat a un altre. Seria el cas del vent, capaç de moure molècules amb certa energia calorífica d'un costat a un altre.

Unitat de mesura de l'energia tèrmica

Les unitats per mesurar l'energia tèrmica són les mateixes unitats que s'utilitzen per mesurar energia ja que no deixa de ser una forma d'energia.

L'energia es mesura en Joules (J) amb el sistema internacional. Encara que quan es tracta d'energia calorífica també se solen utilitzar les calories (cal). Una caloria és la quantitat d'energia que es necessita per elevar un grau centígrad un gram d'aigua. Una caloria equival a 4.18 Joules.

valoración: 2.9 - votos 14

Última revisió: 22 de novembre de 2016

Tornar