Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Isòtop

Isòtop

Els isòtops són àtoms els nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. No tots els àtoms d'un mateix element són idèntics i cadascuna d'aquestes varietats correspon a un isòtop diferent.

Cada isòtop d'un mateix element té el mateix nombre atòmic (Z) però cada un té un nombre màssic diferent (A). El nombre atòmic correspon al nombre de protons en el nucli atòmic de l'àtom. El nombre màssic correspon a la suma de neutrons i protons del nucli. Això vol dir que els diferents isòtops d'un mateix àtom es diferencien entre ells únicament pel nombre de neutrons.

Els elements que es poden trobar a la natura poden estar configurats en una gran varietat d'isòtops diferents. La massa que apareix a la taula periòdica dels elements és la mitjana de totes les masses de tots els isòtops que es poden trobar de forma natural.

Taula periòdica dels elements

Cada àtom pot tenir una qualsevol quantitat de neutrons. Les diferents combinacions de neutrons i protons impliquen diferències en les forces de cohesió dels nuclis dels isòtops. D'aquesta manera, tot i que puguin tenir qualsevol quantitat de neutrons hi ha algunes combinacions de protons i neutrons preferides en els diferents isòtops.

Els isòtops lleugers (amb pocs protons i neutrons) tenen a igualar la quantitat de neutrons i protons, mentre que els isòtops pesats solen tenir més neutrons que protons.

Que cada isòtop d'un mateix element tingui el mateix nombre atòmic significa que tenen el mateix nombre de protons en el nucli atòmic. Els àtoms d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons i d'electrons però poden tenir diferent nombre de neutrons.

Es poden trobar isòtops amb excés o manca de neutrons. Aquests àtoms poden existir durant algun temps, però són inestables. Els àtoms inestables són radioactius: els seus nuclis canvien o es desintegren emetent radiacions.

Com es representen els diferents isòtops d'un element?

L'urani es prestenta en una gran varietat d'isòtops Hi ha dues maneres de representar-los: segons la notació científica i segons la notació simbòlica.

  • Notació científica dels isòtops: els isòtops s'identifiquen mitjançant el nom de l'element químic seguit del nombre de protons i neutrons de l'isòtop. Per exemple, els tres isòtops més habituals en l'urani que s'utilitza com a combustible nuclear es representarien així: O-235, U-235 i U-238
  • Notació simbòlica dels isòtops: el nombre de nucleons (protons i neutrons) es denota com a superíndex prefix del símbol químic. En el cas dels tres isòtops anteriors de l'urani seria 234U, 235U i 238U

Descobriment dels isòtops

Es va descobrir l'existència dels isòtops com a conseqüència de l'estudi sobre les substàncies radioactives naturals. El nom d'isòtop va ser proposat per F.Soddy en 1911. Soddy va constatar la igualtat de les seves propietats químiques.

La majoria dels elements naturals són formats per diversos isòtops que només poden ser separats per procediments físics (difusió, centrifugació, espectrometria de masses, destil·lació fraccionada i electròlisi).

Podem classificar els isòtops com estables, amb una vida mitjana de l'ordre de 3 000 milions d'anys, i inestables o radioactius, que emeten radiacions i es converteixen en altres isòtops o elements. Aquests últims són emprats en l'obtenció d'energia elèctrica (235U, 239Pu) mitjançant reaccions de fissió nuclear, en la datació (14C, 40K), en medicina nuclear per a fins diagnòstics i terapèutics, en aparells de mesura, etc.

valoración: 2.9 - votos 13

Última revisió: 2 de novembre de 2016