Menu

Química

Les lleis ponderals i altres lleis de la química

Les lleis ponderals i altres lleis de la química

Les lleis fonamentals de la química són aquelles lleis de la natura rellevants per a la química.

Les lleis de l'estequiometria, és a dir, les proporcions gravimètriques per les quals els elements químics participen en les reaccions químiques per formar diversos compostos. Les lleis estequiomètriques es van proposar abans de la teoria atòmica de Dalton i dels conceptes de mol i fórmula molecular. Poc després apareixeria la teoria de Dalton.

Lleis químiques dels gasos

  • La llei de Boyle, que estableix que la pressió d'una quantitat constant de gas és inversament proporcional al volum.
  • La llei de Gay-Lussac, que estableix que les variacions de volum que s'observen en una quantitat fixa d'un gas a pressió constant són directament proporcionals a les variacions de temperatura. Aquesta llei també es coneix com a llei dels volums de combinació.

Lleis ponderals de la química

Les lleis ponderals són lleis clàssiques de la química que es refereixen als aspectes quantitatius de les masses d'elements diferents que es combinen per formar altres compostos en reaccions químiques.

Les lleis ponderals són:

La llei de Lavoisier també és coneguda com a llei de conservació de la massa. La llei de la conservació de la matèria estableix que la massa d'un sistema no varia quan es sotmet a qualsevol transformació.

Llei de les proporcions constants també definida com a Llei de Proust. Aquesta llei estableix que en un sistema aïllat la massa no varia, és a dir, es manté constant. Aquesta propietat implica que la massa total de reactius equival a la suma de la massa dels productes de la reacció.

La llei de Dalton estableix que si dos determinats compostos formen més d'un compost entre si, llavors les masses d'un dels elements corresponents a la mateixa massa de l'altre element es relacionen com nombres enters senzills.

La llei de Richter també es coneix com a llei de les proporcions equivalents. Aquesta llei estableix que les masses dels elements a combinar o substituir són proporcionals als seus equivalents químics.

Autor:
Data de publicació: 23 d’octubre de 2021
Última revisió: 23 d’octubre de 2021